วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลหน้า...ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เหลียวหลังแลหน้า...ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน: รวมบทความปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิทักษ์  โสตถยาคม


ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านประธาน กพฐ.(ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์) และเลขาธิการ กพฐ. (ดร.กมล รอดคล้าย) ในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับพลังของความหวังและความพร้อมที่จะร่วมมือรวมพลังของผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน น่าจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราพยายามอยู่...พอจะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

เจตจำนงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นชัดเจนจากบทความข้อคิด ที่กลั่นมาจากประสบการณ์ตรง ทั้ง 64 บทความ เป็นบทความที่ผู้เขียนตั้งใจเขียน ในเวลาที่มีจำกัดเพียง 3-4 วัน หรือเลือกสรรบทความเชิงสร้างสรรค์ ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้กำหนดนโยบายการศึกษาชาติ ในการนำไปพิจารณา วางนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านๆ มา 

ในนามของ สพฐ. ผมขอขอบคุณผู้เขียนบทความทั้ง 64 บทความ ที่ให้ความอนุเคราะห์ สละเวลาช่วยเขียนข้อคิดข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้จะมีข้อจำกัดเรื่องเวลา แต่ทุกท่านก็ให้ความกรุณาด้วยความเต็มใจ  

กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ได้บทความทั้งหมดนี้ เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2558 ท่านประธาน กพฐ. (ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์) ประสงค์จะรวมเอกสารความรู้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และต่อยอดความคิดจากองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนจากสิ่งที่มีอยู่เดิม และมอบหมายให้ผมประสานผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งบทความมาสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเร่งดำเนินการรวมเล่มในเวลาอันจำกัด ซึ่งทำให้เอกสารเล่มนี้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างที่ใจต้องการ อาจมีคลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับของผู้ทรงคุณวุฒิไปบ้าง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากผู้อ่านพบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ขอได้โปรดแจ้งให้ผมทราบด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่งระหว่างรวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ เกี่ยวข้อง ก็ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์เอกสารคู่ขนานกันไป ซึ่งกำหนดความหนาของเอกสารไว้ 300 หน้า แต่ปรากฏว่า มีบทความทยอยส่งเข้ามาเรือยๆ และมากกว่าจำนวนหน้าที่ประมาณการไว้ ดังนั้น จึงพิมพ์ได้เพียงบทความลำดับที่ 1-47 ยังเหลืออีก 17 บทความที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์ (บทความลำดับที่ 48-64) ซึ่งทุกบทความล้วนมีคุณค่า ที่ให้ข้อคิด และมุมมองที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอนำมาเสนอไว้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้นำ นักปฏิรูป และผู้ใส่ใจในการพัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของชาติ... 


แผนภาพ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจส่งบทความ


สำหรับส่วนหน้าของเอกสาร ประกอบด้วย ปกใน คำปรารภของประธาน กพฐ. สารบัญ รายนามผู้เขียนบทความ รวม 15 หน้า  โปรดคลิกที่นี่ >>> http://goo.gl/V7naQS


ที่
ผู้เขียนบทความ
ชื่อบทความ
หน้าที่
Link บทความฉบับเต็ม
1
รศ.ดร.สุธรรม  วาณิชเสนี
ประธานกรรมการ SVI Initiatives
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2514-2549)
เหลียวหลัง แลหน้า มองหาอนาคต – ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1-23
2
ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์
ประธาน กพฐ. และประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฟินแลนด์ปฏิรูปการศึกษาจนเป็นเลิศที่สุดในโลก
24-48
3
ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (พ.ศ.2536-2544)
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49-54
4
นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
องค์ประกอบของระบบการศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จ
55-56
5
ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน
ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข้อเสนอ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ
57-59
6
รศ.ดร.เกียรติวรรณ  อมาตยกุล
และรัชนี  อมาตยกุล
ผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุล
4 ประเด็น เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
60-65
7
รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แนวปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ข้อเรียนรู้จากประสบการณ์
66-71
8
ศ.ดร.สุมาลี  ตั้งประดับกุล
อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การปฏิรูปการศึกษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘
72-74
9
ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2552-2556)
แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา
75-76
10
นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์
เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
ปฏิรูปการศึกษาอย่างไรดี
77-78
11
รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครู TPCK : ครูเก่งของไทย
79-81
12
อนันต์  ระงับทุกข์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิรูปการศึกษา: ปฏิรูปการเรียน ปรับเปลี่ยนการสอบ
82-84
13
ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ
เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาต่อ สพฐ.
85-88
14
นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์
หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ระบบการศึกษาในระดับจังหวัด
89-94
15
เพชร  เหมือนพันธุ์
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และ เขต 1
ปฏิรูปการศึกษา ตามไปดู ผู้สำเร็จ 5 ต้นแบบ
95-98
16
รศ.ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเรียนรู้ยุคใหม่

99-104
17
ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา
ปฏิรูปการเรียนรู้: ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน
105-132
18
ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิกฤติและโอกาสเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย
133-138
19
ดร.จุฬากรณ์  มาเสถียรวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ
กระแสการพัฒนาครูมืออาชีพยุคใหม่ (Teacher Professional Development): ทิศทางและนวัตกรรมการติดอาวุธทางปัญญาและทักษะสำคัญของครูอนาคต
139-144
20
สมหมาย  ปาริจฉัตต์
รองประธานกรรมการ บมจ.มติชน และกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิรูปการศึกษายุค คสช.
145-147
21
รศ.วิทยากร  เชียงกูล
คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ได้ผลจริง ๆ ได้อย่างไร
148-165
22
รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย
ปฏิรูปการศึกษาต้องกล้าเปลี่ยนจริง
166-169
23
สันติ  จิตระจินดา
ผู้อำนวยการทางศิลปะ สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา)
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
170-174
24
Dr.Prawit  Erawan
Associate Professor, Facullty of Education, Mahasarakham University
Teachers' Professional Development and Reform: Transforming Conceptions of Professional learning to Practices
175-186
25
ดร.พิษณุ  ตุลสุข
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ครูคือบุคคลที่สำคัญที่สุด
187-189
26
รศ.วรรณี  โสมประยูร
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
การปฏิรูปการศึกษาที่ถูกทิศทางและตรงประเด็น
190-191
27
วิเชียร  ไชยบัง
ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ไปให้ถึง “ปัญญา”
192-194
28
รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง
คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555-2557)
แนวทางการส่งเสริมวิชาชีพครูเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
195-216
29
ดร.กมล  สุดประเสริฐ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ด้านศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อนุกรรมการเฉพาะกิจในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านวิจัยและนวัตกรรม
การปรับปรุงสถานศึกษาที่ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
217-218
30
ชาตรี  สำราญ
ครูต้นแบบ ปี 2541 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สํานักนายกรัฐมนตรี
แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาแบบติดดิน
219-220
31
ผศ.สนั่น  มีขันหมาก
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปฏิรูป สพฐ.
221-223
32
รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
การเรียนรู้ของครู เพื่อการเป็นครูมืออาชีพ
224-226
33
ดร.อ่องจิต  เมธยะประภาส
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2556-2557)
การปฏิรูปการศึกษา
227-228
34
ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
1 เสียงเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
229-231
35
ทองสุข  รวยสูงเนิน
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์
แนวคิด หลักการ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา: มุมมองจากประสบการณ์ภาคสนาม
232-233
36
พจมาน  พงษ์ไพบูลย์
อดีตที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
234-236
37
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

คัมภีร์การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน บทเรียนจากโรงเรียนสาธิตปทุมวันในอดีต วิเคราะห์เนื้อหาและถอดความจาก "รายงานการสอนซ่อมเสริมสำหรับเด็กที่เรียนช้า" โดย รศ. คุณหญิงสมจิตต์  ศรีธัญรัตน์
237-252
38
ผศ.ดร.ปิยดา  สมบัติวัฒนา
อาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาไทย: ประเด็นที่ควรพิจารณา
253-256
39
รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
การเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21
257-260
40
รศ.ดร.วรรณี  แกมเกตุ
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การปฏิรูปการอ่านและการเขียนภาษาไทย
261-264
41
ศ.ดร.สุชาติ  โสมประยูร
ปูชนียาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนกับวิกฤตการณ์โปรแกรมสุขภาพ
265-267
42
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบต่อสังคม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ปิโกและแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value : CSV)
268-276
43
สมหญิง  สายธนู
ผู้จัดการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
PBL คือ ส่วนย่อชีวิตของนักเรียน: ทางรอดหรือทางเลือก
277-280
44
ชัดเจน  ไทยแท้
อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ปฏิรูปการศึกษา: จิ๊กซอว์ ที่รอการต่อ
281-282
45
ศุภวัจน์  พรมตัน
ครูโรงเรียนนครวิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.เขต 36
ความสุขที่หายไป
283-286
46
สุกัญญา  สุวรรณรัตน์
ครูโรงเรียนวัดโรงเหล็ก อ.นบพิตำ  จ.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
เสียงสะท้อนจากความคิดและจิตวิญญาณของความเป็นครู

287-288
47
ประสงค์  สกุลซ้ง
ครูโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ความจริงจากโรงเรียนขยายโอกาสในชนบท
289-290
48
สิริกร  โตสติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สพป. ตราด
ข้อเสนอ มุมมอง การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
291-292
49
สมชัย  แซ่เจีย
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
การปฏิรูปการศึกษาที่น่าสำเร็จ
293-296
50
มานิต สิทธิศร
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ประสบการณ์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในบทบาทของศึกษานิเทศก์
297-302
51
กัมพล เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่งุยาวคำโปรย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ: โรงเรียนแห่งความสุข
303-308
52
วิฑูรย์  มาแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2
แนวคิด ประสบการณ์ เพื่อสานต่อการปฏิรูปการศึกษาไทย
309-311
53
ชวิศ หนูแก้ว
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1
คุณครูสับสนคนไทยแย่
312-314
54
ราณี  กุยรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านโคกเบง อ.บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
จากห้องเล่าเรียนสู่ห้องเรียนรู้...สู่การปฏิรูปการศึกษา
315-317
55
ประพันธ์  จิรจรัสตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย
318-319
56
ประคอง  พิไรแสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
มุมหนึ่งของการศึกษาไทย
320-323
57
พิชัย อุ่นแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
แนวทางปฏิรูปการศึกษา
324-325
58
นิคม  หน่อเต็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
326-327
59
วินัย  ไพยารมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
3 ประเด็นปฏิรูป
328
60
วิภพ  จันทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ปฏิรูปเพื่อคุณภาพและความสุขของผู้เรียน
329
61
เอนก  ตาเจริญเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา
330
62
ศ.ศรีราชา  เจริญพานิช
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนวทางการแก้วิกฤตการศึกษาไทย 2553
331-336
63
ศ.ศรีราชา  วงศารยางค์กูร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ร่างบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในรัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่)
337-351
64
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
352-355

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น