วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 2 (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.ลพบุรี เขต 2
พิทักษ์ โสตถยาคม

ผอ.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้นำเสนอการดำเนินการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ของเขต ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De’ Moc จัดโดย สพฐ. โดยระบุว่า ได้ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยจัดสรรให้โรงเรียนซื้อสื่อ Multimedia ซึ่งมีทั้งข้อสอบ เกม สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-6 โรงเรียนละ 1 ชุด โรงเรียนละ 10,000 บาท และได้แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกโดยนับจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาแล้วจัดซื้อสื่อแบบเรียนเร็วให้ ซึ่งทางเขตได้จัดทำข้อสรุปการดำเนินงานเป็น PowerPoint ด้วย ดังนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น