วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

300 แผนปรับปรุงคุณภาพ

300 แผนปรับปรุงคุณภาพของ 300 โรงเรียน ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
พิทักษ์ โสตถยาคม

ประเด็นเรื่องความเหมาะสมของงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควรเป็นเท่าใด  ประเด็นเรื่องงบเงินอุดหนุนรายหัวเท่าใดจึงจะเพียงพอ หรือประเด็นเรื่องจะปรับสมดุลของสัดส่วนงบประมาณที่เป็นงบพัฒนาที่อยู่ส่วนกลางกับงบประมาณที่พื้นที่ได้รับจัดการจัดสรรอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้มีการนำเข้าสู่วาระเพื่อปรึกษาหารือกันในคณะทำงานฝ่ายนโยบายหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้บทสรุปที่น่าพึงพอใจนัก  จนมีแนวคิดว่า ควรจะมีการทดลองสู่การปฏิบัติจริงให้เห็นผลเชิงประจักษ์ว่า งบประมาณเท่าใดจึงจะเพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งไม่ใช่เพียงให้เงินไปแล้วคุณภาพจะดีทันทีทันใด แต่จะต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลด้วย ดังนั้น จึงมีนโยบายจาก รมว.ศธ. [ทราบจากที่ปรึกษา รมว.ศธ. (รศ.ประภาภัทร นิยม)] ให้ใช้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ใน 20 เขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มทดลองเพื่อตอบโจทย์เรื่องงบประมาณข้างต้น และรวมถึงวิธีการเสนอของบประมาณแบบ Bottom up และไม่มีเพดานหรือขีดจำกัดบน-ล่าง หรือกรอบของการเสนอของบประมาณใดๆ ซึ่งผลการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินการตามนโยบาย รมว.ศธ. ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง School Improvement Plan กับ ผอ.สพท. 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจนี้ ดูได้ที่นี่ >>> http://goo.gl/dl70XW

เมื่อถึงกำหนดวันเวลานัดหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 20 เขต ได้รวบรวมแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน (School Improvement Plan) ส่งมายัง สพฐ. อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใส่ใจอย่างจริงจังของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการนี้ของแต่ละเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนแต่ละโรงเรียน ที่ร่วมด้วยช่วยกันดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก แม้จะมีระยะเวลาที่จำกัดมาก แต่ก็เสร็จทันกำหนดทุกเขตพื้นที่ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ผมได้นำแผนปรับปรุงคุณภาพของทั้ง 300 โรงเรียน มาจัดระบบเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการได้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก เพื่อจะได้เรียนรู้ แนวความคิด แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนของโรงเรียนอื่นๆ ที่ถือเป็นเพื่อนร่วมทางของการพัฒนาครั้งนี้ไปด้วยกัน นอกจากนั้น ข้อมูลนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาคราวนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาสร้างความเข้าใจบุคลากรของโรงเรียนอีกครั้ง และช่วยสนับสนุนให้แต่ละโรงเรียนสามารถเติมเต็มข้อมูล ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาเฉพาะของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้แผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน (School Improvement Plan) ที่เขตและโรงเรียนได้จัดส่งมาแล้ว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังสรุปผลการประชุมดังนี้ >>> http://goo.gl/xlb7MU


แผนปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน 300 โรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20 เขต ที่ส่งมายัง สพฐ. ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 มีดังนี้  
(ส่วนข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนทั้ง 300 โรงเรียน อาทิ จำนวนครู จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และข้อมูลเพื่อการติดต่อโรงเรียน สามารถคลิกเพื่อ Download ได้ที่นี่ >>> http://goo.gl/HQ2ila)

ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อเขต แผนปรับปรุงคุณภาพ งบที่ต้องการ งบ/คน ครู นักเรียน
1 โคกงามวิทยาคาร ขอนแก่น เขต 1 ไม่มีไฟล์ข้อมูล     1,690,050       6,984     19       242
2 หนองชาดพิทยาคม ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/cH7DAf      1,896,000       9,979     18       190
3 บ้านนาฝายนาโพธิ์ ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/StgM7X     8,136,000     40,277     14       202
4 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/ol5cjz     1,859,000     10,563     13       176
5 ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/oj6nfI     2,132,300     10,769     10       198
6 บ้านโคกแปะ ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/cb30gr     2,008,000     20,490     14         98
7 บ้านคำบอน ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/WVAMeC     1,194,000     14,925       9         80
8 บ้านค้อท่อนน้อย ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/K5Jpwt     2,256,660     12,198     13       185
9 บ้านม่วง ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/GZfHwM     2,469,400       6,674     23       370
10 บ้านโคกสูงวิทยาคม ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/VXsRfZ     1,088,200     20,532       5         53
11 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/h2uGRc        951,620       9,516       8       100
12 บ้านหนองแสงโคกน้อย ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/3R6uvV     1,587,840       6,995     18       227
13 บ้านสะอาด ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/Tw9QfZ     2,236,280     10,598     15       211
14 บ้านโนนรังวิทยาคาร ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/u0Vc2f     2,201,490     12,163     16       181
15 หนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/gYHFfj     3,802,800     19,806     15       192
16 บ้านร่องหวาย เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/5M2FoF     2,075,000     23,056       7         90
17 บ้านห้วยขี้เหล็ก เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/x9tVXU     2,146,500     21,252       7       101
18 บ้านจำบอน เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/WmVUxh     2,640,000     26,939       6         98
19 บ้านโป่งน้ำร้อน เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/pBGdCo     6,518,600   118,520       9         55
20 ห้วยพลูพิทยา เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/1UrCxG     5,449,000     24,656     13       221
21 บ้านนางแลใน เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/zV8gYu     3,310,500     25,271       9       131
22 บ้านป่าสักไก่ เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/frTvoc     3,444,000     21,259       9       162
23 บ้านหนองหม้อ เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/FiWBVA     3,707,999     27,467     10       135
24 บ้านเวียงกลาง เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/9mT1Rm     4,325,000     32,765     10       132
25 บ้านห้วยแม่ซ้าย เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/dWKDPp     3,553,000     27,758     10       128
26 บ้านป่ายางมน เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/YDHeAf     3,334,000     39,224       7         85
27 บ้านปางขอน เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/2yhtzF     3,270,000     25,547       9       128
28 แม่มอญวิทยา เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/NDWglH     6,367,700     28,944     13       220
29 อนุบาลห้วยสัก เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/2FK3Ea     3,161,000     23,947       9       132
30 เวียงแก้ววิทยา เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/P71glv     3,677,000     27,647     16       133
31 บ้านคลองเจ้า ตราด http://goo.gl/SP1eJA        599,300       5,122       3       117
32 บ้านโป่ง ตราด http://goo.gl/wH2UcE        840,000       2,601     20       323
33 วัดฆ้อ ตราด http://goo.gl/JWvwfx     1,872,800       9,226     12       203
34 บ้านหนองบัว ตราด http://goo.gl/rrkA1B     2,552,315       9,349     12       273
35 บ้านคลองจาก ตราด http://goo.gl/WS8LEq     4,983,280       7,986     22       624
36 บ้านตาหนึก ตราด http://goo.gl/vLRwlG     1,103,880     10,513       7       105
37 บ้านคลองมะขาม ตราด http://goo.gl/90OOQp     5,591,800       8,396     19       666
38 บ้านหาดเล็ก ตราด http://goo.gl/PjgHFP     6,613,600     50,485       4       131
39 บ้านปะเดา ตราด http://goo.gl/9wJvoF     1,340,000     11,167       6       120
40 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ตราด http://goo.gl/Qflchg     1,844,661       7,234     16       255
41 บ้านปะอา ตราด http://goo.gl/pa68Uu     1,325,000       5,343     14       248
42 บ้านคลองแอ่ง ตราด http://goo.gl/PPRvwF     1,360,000     12,364       6       110
43 บ้านเนินตาแมว ตราด http://goo.gl/OijHHU     1,525,000     24,597       5         62
44 วัดสุวรรณมงคล ตราด http://goo.gl/jkqUTY        708,000       5,803       9       122
45 บ้านคลองใหญ่ ตราด http://goo.gl/iY9x1x     5,006,000     17,752     12       282
46 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/FifHUj     1,519,480       3,415     22       445
47 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/SsCS2E        878,000       7,024       8       125
48 โคกเพชรสระมโนรา นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/KGE2XT     1,180,000       8,806     10       134
49 บ้านจอหอ นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/a4sAAd     1,962,000       2,666     36       736
50 สวนหม่อน นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/rNtZSH     1,243,000       2,293     26       542
51 บ้านหลักร้อย นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/giJeQI     4,914,000     10,280     21       478
52 บ้านหัวทะเล นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/UOe3px     3,340,000       9,278     20       360
53 วัดทุ่งสว่าง นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/rGul6F     1,332,000       6,055     12       220
54 ตำบลบ้านโพธิ์ นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/HEvfdp     2,078,900       7,875     17       264
55 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/aD5B3g     2,313,000     10,326     15       224
56 เสนานุเคราะห์ นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/aVyKjy
       ไม่ระบุ 
  -      39       940
57 บ้านบึงสาร นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/fLhL9z     3,634,000       7,168     30       507
58 วัดบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/moCxsU     2,187,000     13,417     10       163
59 ประชาสามัคคี นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/da8KUm     5,917,680     15,655     18       378
60 บ้านพะไล นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/wccuGs     5,403,000     14,485     19       373
61 อนุบาลตากฟ้า นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/YiAOxz        870,000       3,118     14       279
62 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/JSBwHI     2,710,664     11,437     14       237
63 วัดหนองสีนวล นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/7eMdWv     1,530,000     12,240     10       125
64 บ้านหัวเขาตาคลี นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/kaTs1s     3,706,603     48,771       6         76
65 บ้านหนองพังพวย นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/SZIFtW     1,375,800     16,379       6         84
66 วัดดอนคา นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/Q5vjMA     1,704,900       8,611     11       198
67 อนุบาลท่าตะโก นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/2otCG2     3,532,400       3,750     37       942
68 บ้านหนองสะเอ้ง นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/fN7IF7        999,000     11,483       6         87
69 วัดหนองเบน นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/NIC4Pi        790,000       6,991       9       113
70 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/c4VQFf     1,492,000       8,022     11       186
71 บ้านนาขอม นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/XzZUn7     1,740,000       8,529     16       204
72 บ้านโพธิ์ประสาท นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/fX11tS        797,300       4,582     15       174
73 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/CPhzoU     5,784,000     14,907     22       388
74 วัดเทพสุทธาวาส นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/tfOHs2     3,509,000     17,545       9       200
75 บ้านคลองกำลัง นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/wL4eNV     5,682,000     35,513     12       160
76 บ้านเมืองจัง น่าน เขต 1 http://goo.gl/CB0T30        432,000       4,747       8         91
77 ชุมชนบ้านนาหลวง น่าน เขต 1 http://goo.gl/YAvvR5        720,000     11,250       4         64
78 บ้านฟ้า น่าน เขต 1 http://goo.gl/3ma0uG        460,000       3,833     12       120
79 บ้านนวราษฎร์ น่าน เขต 1 http://goo.gl/Auj7Oq        268,000       3,775     11         71
80 บ้านน้ำงาว น่าน เขต 1 http://goo.gl/q8IXRI     1,130,000       8,309     13       136
81 บ้านผาตูบ น่าน เขต 1 http://goo.gl/WvQ50u     1,148,000     12,899     10         89
82 บ้านน้ำโค้ง น่าน เขต 1 http://goo.gl/MOyzVQ     1,314,900       4,614     18       285
83 บ้านน้ำพาง น่าน เขต 1 http://goo.gl/F84gaq        232,000       2,035     14       114
84 บ้านก้อ น่าน เขต 1 http://goo.gl/wWX02s        533,880       7,025     10         76
85 จอมจันทร์วิทยาคาร น่าน เขต 1 http://goo.gl/eCpjuV        324,000       2,189     14       148
86 บ้านท่ามงคล น่าน เขต 1 http://goo.gl/h52bJC        438,000       4,056     14       108
87 บ้านสาลีก น่าน เขต 1 http://goo.gl/vfRzul        288,000       3,097       8         93
88 บ้านดู่พงษ์ น่าน เขต 1 http://goo.gl/m952CK     1,115,500       4,936     19       226
89 บ้านห้วยแฮ้ว น่าน เขต 1 http://goo.gl/3czuOG        678,000       5,060     14       134
90 บ้านดอนไพรวัลย์ น่าน เขต 1 http://goo.gl/uy63WH        432,000       3,570       8       121
91 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/c714Jr        468,000       3,416       9       137
92 วัดบ้านดาบ พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/603S1V        800,000       7,921       6       101
93 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/MsX1xt     1,340,000       7,403     15       181
94 วัดดาวคะนอง พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/YLiVSA        297,000       1,605     16       185
95 วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไม่มีไฟล์ข้อมูล             -       15       282
96 วัดทำใหม่ พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/e3fSC1        388,000       2,536       8       153
97 พรพินิตพิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/eZwqel        733,000       9,049       5         81
98 วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/NVWKmY        605,000       1,811     15       334
99 ตะโกดอนหญ้านาง พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/AWrlgS     1,000,000       5,650     15       177
100 ชุมชนวัดสุเมธ พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/ipJTyK        430,000       2,443     16       176
101 วัดธรรมจริยา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/5j6tWv        648,000       2,492     15       260
102 สิทธิพยากรณ์ พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/wS1fiP        977,000       5,520       7       177
103 บ้านเป็ด พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/HzTwvR        108,000       1,800       5         60
104 วัดสามบัณฑิต พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/UKFKwm        301,000       8,853       3         34
105 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/6skzIv     1,120,000       3,294     12       340
106 ไทยรัฐวิทยา 29 ภูเก็ต http://goo.gl/C1g5T3     1,238,750       2,717     19       456
107 ถลางพระนางสร้าง ภูเก็ต ไม่มีไฟล์ข้อมูล             -       38    1,128
108 บ้านอ่าวปอ ภูเก็ต http://goo.gl/ZhAi5e     1,600,600       6,402     11       250
109 สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต ไม่มีไฟล์ข้อมูล             -         8       227
110 บ้านบางโรง ภูเก็ต http://goo.gl/L8fKLO        587,810       3,520       8       167
111 หงษ์หยกบำรุง ภูเก็ต http://goo.gl/fR0W5U     2,027,421       3,275     22       619
112 บ้านคอเอน ภูเก็ต http://goo.gl/8eO1LC        725,000       3,796       8       191
113 วัดศรีสุนทร ภูเก็ต http://goo.gl/7NQkG7     1,880,000       3,357     24       560
114 บ้านท่าเรือ ภูเก็ต http://goo.gl/KdosJt     1,339,500       6,471     10       207
115 บ้านกะตะ ภูเก็ต http://goo.gl/kvIMvz        542,520       3,412       8       159
116 บ้านฉลอง ภูเก็ต http://goo.gl/u64j76     1,200,178       2,511     16       478
117 เกาะสิเหร่ ภูเก็ต http://goo.gl/gTG5AZ     1,432,920       1,541     38       930
118 บ้านทุ่งคา ภูเก็ต http://goo.gl/XyA9Gk        252,000          495     19       509
119 วิชิตสงคราม ภูเก็ต http://goo.gl/EiCJfG     3,329,000       3,468     47       960
120 วัดเทพนิมิตร ภูเก็ต http://goo.gl/DYfBA2     2,195,080       3,109     27       706
121 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ระยอง เขต 2 http://goo.gl/3mkzyd        930,500       3,707     12       251
122 บ้านศรีประชา ระยอง เขต 2 "----------------------"        504,700       3,684       8       137
123 บ้านเหมืองแร่ ระยอง เขต 2 "----------------------"        485,400       3,596       8       135
124 บ้านคลองป่าไม้ ระยอง เขต 2 "----------------------"        922,200       3,645     14       253
125 วัดสันติวัน ระยอง เขต 2 "----------------------"        229,100       3,756       5         61
126 บ้านมาบเหลาชะโอน ระยอง เขต 2 "----------------------"        413,400       3,626       6       114
127 วัดสมอโพรง ระยอง เขต 2 "----------------------"        384,800       3,596       6       107
128 วัดโพธิ์ทอง ระยอง เขต 2 "----------------------"        393,100       3,892     10       101
129 วัดเนินเขาดิน ระยอง เขต 2 "----------------------"     2,160,300       3,595     20       601
130 วัดหนองกะพ้อ ระยอง เขต 2 "----------------------"        610,100       3,568     10       171
131 บ้านท่าลำบิด ระยอง เขต 2 "----------------------"        736,900       3,779     12       195
132 วัดเกาะลอย ระยอง เขต 2 "----------------------"        823,400       3,848     14       214
133 บ้านแก่งหวาย ระยอง เขต 2 "----------------------"        321,100       3,964       7         81
134 วัดป่ายุบ ระยอง เขต 2 "----------------------"     1,094,500       3,710     18       295
135 ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ระยอง เขต 2 "----------------------"        664,600       4,004     14       166
136 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/CcFmCK     4,372,000       5,306     35       824
137 วัดบัวงาม ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/rcceDg     4,113,000     15,639     18       263
138 วัดบ้านไร่ ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/MDJmLy     3,716,000       7,160     27       519
139 วัดชาวเหนือ ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/PW1Dgu     3,849,000       6,491     37       593
140 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/8f2kBF     2,449,000       4,477     28       547
141 วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/H0iduX     2,893,000     10,223     16       283
142 วัดหุบกระทิง ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/yy6ZM2     9,667,000     19,334     24       500
143 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/5mIkHX     1,650,000       3,793     22       435
144 วัดหนองมะค่า ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/lXRacO     2,452,000       7,498     15       327
145 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/sUFk4N     4,499,000     48,902     13         92
146 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/5UDaCK     4,149,000     15,481     13       268
147 วัดช่องพราน ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/La5GNZ     2,765,000     11,569     12       239
148 วัดแก้วฟ้า ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/4RfaAW     4,954,000     18,694     17       265
149 วัดนางแก้ว ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/wMBMHO     3,919,000       7,901     28       496
150 อนุบาลโพธาราม ฯ ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/CVly8Y     5,469,000       7,244     39       755
151 บ้านวังตาอินทร์ ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/hbO6WJ     4,774,765     14,968     17       319
152 บ้านหนองมะค่า ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/Yl2dyk     1,780,400       5,995     16       297
153 บ้านโคกแสมสาร ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/fwy2wz     3,945,880       9,840     21       401
154 บ้านเขายายกะตา ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/YI9MqR        860,000       3,805     16       226
155 บ้านใหม่สามัคคี ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/n0LRrv
 ไม่ระบุ 
  -      17       246
156 บ้านท่ากรวด ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/RGWZ4p     1,076,000       7,173     13       150
157 บ้านหนองประดู่ ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/eQgmrL
 ไม่ระบุ 
  -      16       272
158 วัดหนองตามิ่ง ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/rPavg7
 ไม่ระบุ 
  -      19       404
159 ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/Me3gwv     2,120,000     16,183     10       131
160 บ้านกุดตาเพชร ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/kYdYCY     1,000,008       3,030     17       330
161 บ้านปรางค์น้อย ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/vbBabO        264,050       1,427     14       185
162 บ้านดงน้อย ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/wFeajW     1,959,900       7,808     12       251
163 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/TjLltk     2,631,900       8,409     19       313
164 บ้านยางโทน ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/BWs8kP     2,446,000     15,481     16       158
165 อนุบาลวัดหนองม่วง ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/AckMV4     3,466,100     16,991     15       204
166 บ้านฮ่องลี่ ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/nfYmXG     1,123,000     12,908       6         87
167 แจ้คอนวิทยา ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/R0gO7Q     2,396,350     11,357     16       211
168 ไผ่งามวิทยา ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/7V3Uyu     1,522,500       7,971     16       191
169 ทุ่งคาวิทยา ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/jaa1nv     2,080,500     15,761     15       132
170 ผาช่อวิทยา ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/TBga7V     4,618,000     18,849     16       245
171 บ้านสบลี ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/kqe41y     1,588,600     19,612       8         81
172 แจ้ซ้อนวิทยา ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/rB1vYb     2,171,000     16,323     15       133
173 ปลายนาวิทยา ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/C8Jw5y        638,000     10,633     13         60
174 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/qUw7P8        752,000     13,429     10         56
175 บ้านขอวิทยา ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/fqzqsV     1,302,000     16,481     10         79
176 ทุ่งฮั้ววิทยา ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/tjMhp3     1,427,000       6,637     16       215
177 วังแก้ววิทยา ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/a8GFtM     1,514,400       7,971     15       190
178 บ้านหัวทุ่ง ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/oSXEVN
 ไม่ระบุ 
  -        4         77
179 วังทรายคำวิทยา ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/ojO0M7     2,110,000     20,891     11       101
180 บ้านก่อ ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/Q4s5Gs     1,296,000     11,172       7       116
181 บ้านขนุน ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/15W3Gm     2,917,000       9,059     17       322
182 บ้านนาขนวน ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/tCLHtq     1,495,000       8,543     10       175
183 บ้านปะทาย ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/blXUmW     1,836,000       7,714     16       238
184 บ้านขะยูง ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/lHck4N
 ไม่ระบุ 
  -      13       200
185 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/8hf57s        195,000          682     17       286
186 บ้านรุง ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/UYS0BS
 ไม่ระบุ 
  -      13       242
187 บ้านทุ่งยาวคำโปรย ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/WNm6ay     1,070,000       6,011       9       178
188 บ้านเดียงตะวันตก ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/aZKRtZ        200,000          922     11       217
189 บ้านจำนันสายเจริญ ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/vmjyax        202,000       1,188     10       170
190 บ้านโนนสูง ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/nh1uEZ        420,000       3,750     10       112
191 บ้านโนนแฝก ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/7JRRUY     1,030,000       3,732     12       276
192 บ้านหนองใหญ่ ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/MyszK2        500,000       6,098       6         82
193 บ้านท่าคล้อ ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/uf3cLr     1,754,449     12,713     14       138
194 บ้านไผ่หนองแคน ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/iT6WHn     2,358,000     17,212       9       137
195 บ้านเสื่องข้าว ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/Mwr1JB        294,000       1,017     18       289
196 บ้านห้วยน้ำดำ สตูล http://goo.gl/jTIAjf     1,780,600       9,372     10       190
197 บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ สตูล http://goo.gl/20bOzJ        940,000       3,806     10       247
198 บ้านกุบังปะโหลด สตูล http://goo.gl/ctX1ID     1,131,375       9,924     10       114
199 บ้านท่าแพ สตูล http://goo.gl/GGMZd7     1,310,000       9,493     10       138
200 บ้านนาทอน สตูล http://goo.gl/tkyFY8        931,000       7,053       9       132
201 บ้านท่าศิลา สตูล http://goo.gl/BtkIBK     1,364,000     15,860       6         86
202 บ้านป่าพน สตูล http://goo.gl/sulGdM     1,080,000       5,967     14       181
203 บ้านใหม่ สตูล http://goo.gl/YAhX0b     2,025,000       6,231     18       325
204 บ้านปาเต๊ะ สตูล http://goo.gl/D32Wjw     1,718,600     11,017     12       156
205 บ้านฉลุง สตูล http://goo.gl/uM1XOB        945,000       6,342     10       149
206 บ้านควน สตูล http://goo.gl/St9nPO     1,715,000       4,083     21       420
207 บ้านตูแตหรำ สตูล http://goo.gl/HfY9Mf        935,200       9,169       6       102
208 บ้านนางแก้ว สตูล http://goo.gl/llDi9Y     2,268,300       6,408     19       354
209 บ้านปากบารา สตูล http://goo.gl/Ta9xbd     3,551,700       8,146     24       436
210 บ้านบ่อเจ็ดลูก สตูล http://goo.gl/tMYmrt     1,784,000     17,490       6       102
211 บ้านแม่โมกข์ สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/sdi833     1,707,450       5,420     15       315
212 วัดเขานางเภา สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/DbHdBT     1,640,150     12,332     10       133
213 บ้านห้วยโศก สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/V0BOJt     4,148,640     33,189     15       125
214 วัดกงตาก สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/ORmKk2     3,483,670       7,124     23       489
215 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/VlwzeW     3,522,000     12,624     15       279
216 บ้านคีรีรอบ สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/PoQlSX        966,070       6,000       9       161
217 วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/6DBSzh     5,125,140     15,208     14       337
218 บ้านปากกะแดะ สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/52nnLl     1,210,780       7,428       9       163
219 บ้านหาดงาม สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/y5Masf     1,410,640       3,492     14       404
220 บ้านหน้าค่าย สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/ObQNYu     1,244,760       4,825     12       258
221 บ้านคลองคราม สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/dL3NXh     3,576,670     13,917     13       257
222 วัดคีรีวง สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/uSfMwa     3,802,850     15,396     15       247
223 วัดท่าทอง สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/TlGmFG     1,793,600       7,061     12       254
224 บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/eY8NVX     2,424,800       5,787     24       419
225 วัดสมหวัง สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/LZMavB     2,221,210       4,706     22       472
226 นาเจริญหนองแดง อำนาจเจริญ http://goo.gl/EmqWHL     3,260,000       7,990     15       408
227 บ้านบุ่งเขียว อำนาจเจริญ http://goo.gl/XJqom7        996,000       2,366     20       421
228 อนุบาลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ http://goo.gl/kmZJnD     1,000,000       1,942     24       515
229 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี อำนาจเจริญ http://goo.gl/D7MXq7     1,000,000       5,376     12       186
230 บ้านหัวดอนขามสามัคคี อำนาจเจริญ http://goo.gl/JpaHfg     1,626,000       9,186       9       177
231 บ้านกุดปลาดุก อำนาจเจริญ http://goo.gl/ECtQop     1,000,000       3,861     17       259
232 นาแต้โคกสำราญ อำนาจเจริญ http://goo.gl/WH9tHv     1,153,000       4,162     18       277
233 บ้านนาหมอม้า อำนาจเจริญ http://goo.gl/LYeJSR     1,000,000       7,576     13       132
234 ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ อำนาจเจริญ http://goo.gl/fzaOQp     1,000,000       4,975     13       201
235 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง อำนาจเจริญ http://goo.gl/vdE859     2,200,000     17,742       9       124
236 พัฒนาสามัคคี อำนาจเจริญ http://goo.gl/GeY2eT     1,000,000       5,128     15       195
237 ชุมชนเปือยหัวดง อำนาจเจริญ http://goo.gl/FkWc8x     1,000,000       1,855     31       539
238 บ้านหนองคล้า อำนาจเจริญ http://goo.gl/kPiQ67        999,952       7,874     10       127
239 ชุมชนบ้านคำพระ อำนาจเจริญ http://goo.gl/mDg7XL     1,570,000       6,085     15       258
240 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) อำนาจเจริญ http://goo.gl/T7vvz9     6,888,700     19,570     10       352
241 บ้านกุ่ม อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/qHVyBx     2,898,500     13,056     10       222
242 บ้านนาบัว อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/yj3yXy     7,168,000     32,582     11       220
243 บ้านดอนพันชาด อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/Vz9k11     1,193,500     18,083       5         66
244 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/onxzjX     4,109,500     14,729     16       279
245 บ้านท่าเสียวคันลึม อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/Iemldp     4,917,500     16,176     15       304
246 บ้านเลิงบาก อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/zrPQJB     2,868,000     10,583     15       271
247 บ้านนาโพธิ์ อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/q9lLZl     8,161,000     14,920     28       547
248 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/Oljts3     2,221,000       7,165     13       310
249 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/q8YEir     6,445,500     18,416     14       350
250 บ้านสัน อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/O4o9B4     1,281,000     15,071       8         85
251 บ้านสร้างแก้ว อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/t3g3LL        748,000       1,824     24       410
252 บ้านไร่ อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/kAaKxp     5,747,000     16,280     16       353
253 บ้านโคกเที่ยง อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/3nuZvN     5,456,516     25,860     15       211
254 บ้านสุวรรณวารี อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/bltqCJ     5,544,000     26,654     14       208
255 บ้านหินสูง อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/TS2pGS     1,966,500     14,675       8       134
256 ยางรากวิทยา สพม. เขต   5 http://goo.gl/tZ6tEX     1,121,750       5,393     17       208
257 ราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต   5 http://goo.gl/eD7Uy5     2,940,000     10,769     16       273
258 บ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต   5 http://goo.gl/4VOFCW     4,781,600     36,782     13       130
259 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. เขต   5 http://goo.gl/6d6lOm     3,268,716       8,151     24       401
260 พรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. เขต   5 http://goo.gl/QUKxAx     1,080,000       4,758     18       227
261 พัฒนานิคม สพม. เขต   5 http://goo.gl/oVZt9C     2,790,000       1,709     76    1,633
262 ขุนรามวิทยา สพม. เขต   5 http://goo.gl/F2jBt0     1,220,000       7,176     14       170
263 บ้านข่อยวิทยา สพม. เขต   5 http://goo.gl/ani4fU     1,500,000     16,854     11         89
264 ลำสนธิวิทยา สพม. เขต   5 http://goo.gl/rTCxSc     4,571,630       6,161     35       742
265 ห้วยกรดวิทยา สพม. เขต   5 http://goo.gl/Lxq66t        110,000          256     25       430
266 สระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต   5 http://goo.gl/hl2CQS        505,000       1,169     28       432
267 ริ้วหว้าวิทยาคม สพม. เขต   5 http://goo.gl/BSiO2B     2,218,000     10,767     17       206
268 หันคาพิทยาคม สพม. เขต   5 http://goo.gl/uGjX0s     6,460,000       4,562     60    1,416
269 ทองเอนวิทยา สพม. เขต   5 http://goo.gl/I6Qch9     1,043,000       4,741     18       220
270 ศรีวินิตวิทยาคม สพม. เขต   5 http://goo.gl/DLYEZd     2,164,970     13,702     15       158
271 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต  22 http://goo.gl/63tWSO     2,454,200     11,468       9       214
272 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต  22 http://goo.gl/7N0D6Q        756,000       1,984     18       381
273 ท่าจำปาวิทยา สพม. เขต  22 http://goo.gl/5cFJH0     7,788,000     41,871       9       186
274 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต  22 http://goo.gl/qSmMvx     4,871,400     21,088     14       231
275 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต  22 http://goo.gl/EGnz7X     6,765,000     25,432     15       266
276 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต  22 http://goo.gl/lwNnQ2     6,752,000     18,398     18       367
277 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต  22 http://goo.gl/168sFC     5,063,200     22,110     11       229
278 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต  22 http://goo.gl/GiMmW4     4,620,000     20,175     14       229
279 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต  22 http://goo.gl/L6kBJK     3,162,000     15,424     10       205
280 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต  22 http://goo.gl/Oqvsk6     3,388,960     15,475     11       219
281 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต  22 http://goo.gl/vnWn52     5,145,000     17,382     16       296
282 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต  22 http://goo.gl/KOwiYz     4,950,000     20,122     14       246
283 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต  22 http://goo.gl/j9NcOH     5,431,800     18,289     16       297
284 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต  22 http://goo.gl/ImnC4n     4,368,400     14,137     14       309
285 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต  22 http://goo.gl/sLzb9I     4,129,507     16,994     15       243
286 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต  28 http://goo.gl/mOZuGU        800,000          510     44    1,569
287 ประสานมิตรวิทยา สพม. เขต  28 http://goo.gl/BBDrMM        614,375       2,083     16       295
288 ค้อวังวิทยาคม สพม. เขต  28 http://goo.gl/DLIg4K        800,000          965     44       829
289 สมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต  28 http://goo.gl/2axyO7     9,030,300     17,846     32       506
290 คำเตยวิทยา สพม. เขต  28 http://goo.gl/gTJQDE        700,000          899     25       779
291 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต  28 http://goo.gl/zTdT1F        900,000       1,096     32       821
292 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต  28 http://goo.gl/i1oLch   22,617,600     17,753     45    1,274
293 ศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต  28 http://goo.gl/3XoOwt     1,985,000       9,023     18       220
294 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต  28 http://goo.gl/01qicg        934,000          600     58    1,556
295 สอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต  28 http://goo.gl/vmFHPE        128,000          244     33       524
296 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต  28 http://goo.gl/EB494K        150,000          434     29       346
297 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต  28 http://goo.gl/ZHjGEC        140,000          100     52    1,407
298 ผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต  28 http://goo.gl/vSa3ZF     3,080,000       5,900     23       522
299 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต  28 http://goo.gl/LAjpIb        250,000          160     42    1,567
300 กำแพง สพม. เขต  28 http://goo.gl/rOzBC1   12,859,000       5,581   114    2,304
---------------------------------------