วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.เชียงราย เขต 1 (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.เชียงราย เขต 1
พิทักษ์ โสตถยาคม

ผอ.นพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้นำเสนอสาระสำคัญของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ และแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละเขต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ Hotel De' Moc จัดโดย สพฐ.ว่า เขตได้ดำเนินการประชุมโรงเรียนเพื่อจัดทำแผนการดำเนินการเป็นระยะๆ แล้ว เขตได้วางตัวศึกษานิเทศก์โรงเรียนละ 1 คน ได้วางแนวทางดำเนินการ AAR ของศึกษานิเทศก์ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงเรียนได้ทำ Line กลุ่ม ได้จัดงบประมาณให้โรงเรียนทำวิจัย ให้มีผลงานวิจัย 1 ชิ้น/โรงเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้โรงเรียนปฏิเสธงานที่ไม่ส่งผลคุณภาพไปหลายเรื่องแล้ว

ซึ่ง PowerPoint ประกอบการนำเสนอมีสาระดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น