วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การดำเนินงานของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ณ 23 ม.ค. 2558)

สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
พิทักษ์ โสตถยาคม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 สพฐ. ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) จำนวน 20 คน จาก 20 เขต ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่ง ผอ.สพท. ได้รับโจทย์จากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รศ.ประภาภัทร นิยม)ว่า ให้เตรียม PowerPoint นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ และแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละเขต โดยให้เวลานำเสนอเขตละ 5 นาที

สาระสำคัญที่ ผอ.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ระบุว่า สพป.ขอนแก่น เขต 1 เน้น Lesson Study ซึ่งเป็นเสมือน Action Research มีขั้นร่วมออกแบบ ร่วมสังเกต และร่วมสะท้อนผล การดำเนินการของเขตจะมีทั้ง AAR (After-action review) และ BAR (Before-action review) สำหรับแนวทางการนิเทศจะใช้ Reflective coaching นับว่าเป็นการโค้ชที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เน้นส่งเสริมให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถเป็นผู้นำได้ ส่วนปัญหาที่สังเคราะห์ได้จากโรงเรียนต่างๆ พบว่า มี 3 ปัญหาสำคัญ ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ(3) การสอนกระบวนการคิด

ซึ่ง PowerPoint ประกอบการนำเสนอมีสาระดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น