วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557


ครูที่เป็นโค้ชต้องมองออก บอกได้ ใช้เป็น โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ


โปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยกด Like ที่นี่ครับ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ข้อคิดนักวิจัย Teacher Coaching โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย


โปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยกด Like ที่นี่ครับ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557


ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ สรุปข้อค้นพบสำคัญจากงานวิจัยพลังเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ตามโครงการ MOU ของ สพฐ. และ สกว. ...ประเด็นควรคิดก่อนที่จะคิดพัฒนาครู
โปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยกด Like ที่นี่ครับ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557


แนวคิด INN: ปฏิรูปโครงสร้างการทำงานทางสังคม (ศาสตราจารย์ นพ. ประเวศ วะสี)


โปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยกด Like ที่นี่ครับ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557


แนวทางการโค้ชภาคปฏิบัติของซูเปอร์โค้ช รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลาโปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยกด Like ที่นี่ครับ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557


กลั่นจากผลงานวิจัยและประสบการณ์ของ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า เหลือ 3 องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาครู


โปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยการกด Like ที่นี่ครับ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

ศ.นพ.วิจารย์ พานิช ให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่อง (Teacher Coaching) โปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยการเข้าไปกด Like ที่นี่ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557


ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ นำเสนอกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ ไว้ตั้งแต่ปี 2547 ยังคงทันสมัยและเปี่ยมคุณค่า ควรหยิบมาใช้เพื่อส่งเสริมระบบการเรียนรู้ต่อเนื่องในโรงเรียน

โปรดติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ด้วยการเข้าไปกด Like ที่นี่ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

หลักการของโค้ช...หลักคิดของครู รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามเกล็ดความรู้ตลอดโครงการ Teacher Coaching ได้ที่นี่ครับ 
https://www.facebook.com/thaiteachercoaching