วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Template ข้อมูลรายโรงเพื่อสะท้อนปัญหาคุณภาพและตอบโจทย์ปฏิรูป

Template ข้อมูลรายโรงเพื่อสะท้อนปัญหาคุณภาพและตอบโจทย์ปฏิรูป
พิทักษ์ โสตถยาคม

จากมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ สพท.สร้างความเข้าใจบุคลากรของโรงเรียนและสนับสนุนให้แต่ละโรงเรียนสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาเฉพาะของแต่ละโรงเรียน เพื่อประกอบแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน (School Improvement Plan) ที่เขตและโรงเรียนได้จัดส่งมาแล้ว ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ซึ่งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.ศธ.ได้กำหนดประชุมและขอเรียนเชิญ ผอ.สพท.ทั้ง 20 ท่าน มานำเสนอผลการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็น (ที่ปรากฏในแผนและรายการเสนอของบประมาณ) ของโรงเรียนของแต่ละเขตด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวง ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (หลังจาก ผอ.สพท.เสร็จจากการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ แล้ว)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดทำ Template ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะทำงานติดตามฯ เสร็จแล้ว จึงขอส่งให้ ผอ.สพท.ทุกท่าน เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นรายโรงเรียนจัดส่งมายัง สพฐ. รวมทั้งเพื่อท่าน ผอ.สพท.จะได้มีข้อมูลเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อที่ประชุมคณะทำงานติดตามฯ ในวันศุกร์นี้ด้วยครับ

โครงสร้างของ Template มี 1 หน้า ดังนี้


ข้อมูลที่ขอความอนุเคราะห์จากเขตและโรงเรียนดำเนินการและจัดส่ง สพฐ. มี 2 ส่วน ได้แก่

1. เติมข้อมูลใน Template จำนวน 42 ข้อย่อย เติมข้อมูลได้ที่ link นี้ >>>  http://goo.gl/forms/Rh04WOmlbL

2. สรุปข้อมูลเฉพาะรายการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ลงใน Excel ดังนี้นอกจากนั้น สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากประธานคณะทำงานติดตามการดำเนินการตามนโยบาย รมว.ศธ. (รศ.ประภาภัทร นิยม) ขอบันทึกเทปเพื่อความชัดเจนในความมุ่งหวัง ความเข้าใจที่ตรงกัน และสื่อสารตรงถึง ผอ.สพท.หรือ ผอ.ร.ร.ในโครงการฯ ดังนี้ >> http://goo.gl/9RKfJi

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อย่างไรก็ตาม การระบุความต้องการให้ช่วยปลดล็อกในระหว่าง workshop ที่ผ่านมา การประชุมรับฟังความเห็นในจังหวะและโอกาสที่ได้ดำเนินการมา และการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน ที่มากกว่า 1 ครั้ง ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกว่า เรื่องเหล่านี้ไม่ท้าทายให้ทำซ้ำๆ อีก และอาจรู้สึกว่าเป็นภาระ....

ซึ่งผมเข้าใจว่าทุกฝ่ายเข้าใจตรงจุดนี้ดี และทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาก็พยายามเชื่อมประสานระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติมาโดยตลอด แต่เมื่อข้อมูลไม่เพียงพอและจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน สะท้อนปัญหารายโรงเรียนมากกว่าเดิม ดังมติของที่ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.ศธ. ดังนี้ >>> http://goo.gl/u3f4Bc

ในความเห็นส่วนตัวของผม ผมคิดว่า การให้ข้อมูลเหล่านี้มายังส่วนกลาง ถือเป็นทางเลือกของโรงเรียน ทำไมจึงกล่าวว่าเป็นทางเลือก ก็เพราะเรื่องการวิจัยทดลองการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว หรือการปรับเปลี่ยนการสนับสนุนงบประมาณสู่โรงเรียน (ดังกระบวนการที่โรงเรียนและเขตพื้นที่กำลังช่วยดำเนินการอยู่นี้) เป็นการวิจัยอีก 1 เรื่อง เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกิจ/เฉพาะเรื่อง ...เพียงแต่ใช้โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง/ กลุ่มเป้าหมายเท่านั้น  ดังนั้น โรงเรียนบางแห่งอาจเลือกที่จะไม่ดำเนินการทำข้อมูลลง Template และ Excel ที่แจ้งนี้ก็ได้ แต่ก็จะยังเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน แต่จะไม่เป็นกลุ่มตัวอย่าง/ เป้าหมายของโครงการวิจัยทดลองเรื่องงบเงินอุดหนุนรายหัวหรือการปรับการสนับสนุนงบประมาณสู่โรงเรียนเท่านั้นเองครับ...

--------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น