วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลประชุมคณะทำงานติดตามนโยบาย รมว.ศธ.(12 ก.พ. 2558)

สรุปผลคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/ 2558 (12 ก.พ. 2558)
พิทักษ์ โสตถยาคม


การประชุมมี 2 วาระ ได้แก่ (1) ผลการวิเคราะห์แผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน และ (2) แนวทางการวิจัยและประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน แต่ละวาระมีผลการประชุม ดังนี้


1. ผลการวิเคราะห์แผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน (School Improvement Plan) ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

นายพิธาน พื้นทอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้นำผลการวิเคราะห์แผนฯ ที่ สพท. เสนอมา มานำเสนอต่อที่ประชุม ผลการพิจารณาเป็นดังนี้ คือ ยังไม่สามารถเสนออนุมัติการสนับสนุนตามที่โรงเรียนเสนอมาได้ในทันที เพราะการชี้ประเด็นปัญหาที่ปรากฏในแผนฯ ยังไม่สะท้อนถึงสาเหตุสำคัญที่จำเป็นที่ต้อง “ปฏิรูปการเรียนรู้” ของแต่ละโรงเรียน ดังนั้น คณะทำงาน/ สพฐ. จะปรับวิธีการสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน โดยจะ (1) พูดคุยกับ ผอ.สพท. (ในโอกาสมาประชุม ผอ.สพท.)  (2) จัดทำ Template ให้โรงเรียน/เขต โดยนำภาพความสำเร็จ/ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง แล้วให้โรงเรียนวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางแก้ไข โดยให้ระบุวิธีการแก้ปัญหารายโรงเรียน ซึ่งวิธีการแก้ไขผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีทั้งที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ และไม่ต้องใช้งบประมาณ ทั้งนี้ให้เวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์2. แนวทางวิจัยและประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

นายวีระ พลอยครบุรี ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สกศ. ได้นำเสนอประเด็นการวิจัย 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การกระจายอำนาจการบริหารจัดการลงสู่เขตพื้นที่และการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นนิติบุคคล โดยปลดล็อกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา (วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป การปฏิรูปการเรียนรู้) (2) ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนที่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (3) การพัฒนาศักยภาพครู สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน โดยอยู่บนหลักการคือ ไม่นำครูออกนอกสถานศึกษา ลดภาระงานครู On the job training PLC ภายใต้กระบวนการ Coaching (4) ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งที่ประชุมรับทราบและให้เร่งดำเนินการวิจัยและติดตามผลประกบการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน

---------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น