วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

กลั่นข้อเสนอจากผู้นำเขตพื้นที่เพื่อโรงเรียน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 2 คน ได้แก่ ผอ.อธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และ ผอ.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 กับ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผลที่พบจากที่ประชุม 2 ส่วนคือ (1) สารสนเทศที่พบจากแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน และ (2) ผลการหารือและข้อเสนอเพื่อการพิจารณา ดังนี้


                                                 ผอ.อธิวัฒน์ พันธ์ประชา                                          ผอ.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 

1. สารสนเทศที่พบจากแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน

โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2 เสนอของบประมาณแบ่งเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกันทุกโรงเรียน ส่วนแรกเป็นการเสนอจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน และนักการภารโรง 1 คน และส่วนที่สองเป็นการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนระดับปฐมวัย 3,000 บาท/คน/ปี ระดับประถมศึกษา 5,000 บาท/คน/ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7,000 บาท/คน/ปี มีเหตุผลในการเสนอของบประมาณ 3 ประการคือ (1) จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนเพื่อทำหน้าที่เชิงธุรการแทนครู ให้ครูใช้เวลาสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ (2) จ้างนักการภารโรงเพื่อลดเวลาที่นักเรียนใช้ทำความสะอาดโรงเรียนและกระทบเวลาเรียนลง และ(3) ของบอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียน และห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ แต่ไม่ได้ระบุผลที่จะเกิดขึ้นและการรับประกันผลการดำเนินงานหากได้รับการสนับสนุนตามที่เสนอขอ

โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เสนอของบประมาณแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะได้แก่ (1) จ้างบุคคล เช่น จ้างครู จ้างเจ้าหน้าที่ จ้างวิทยากรพิเศษ (2) ทำห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ (3) จัดหาสื่อ ICT/ Multimedia (4) อบรมพัฒนาบุคลากร และ(5) สร้างอาคารเรียน มีเหตุผลในการเสนอของบประมาณ 2 ประการคือ (1) แก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ได้แก่ ผล O-NET ต่ำ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านและเขียนไม่คล่อง ขาดทักษะการเรียนรู้ ขาดนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการ ทักษะ ICT ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปัญหาสุขภาพ ขาดคุณธรรมจริยธรรม (2) แก้ปัญหาครูมีเวลาใส่ใจนักเรียนน้อย โดยระบุผลที่จะได้รับและรับรองผลที่จะเกิดขึ้น อาทิ นักเรียน 100% อ่านออกเขียนได้, นักเรียน 100% มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน, นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5-7%, นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 100% มีทักษะและพัฒนาการดีขึ้น, นักเรียนมีทักษะการคิดเพิ่มขึ้น 100%, นักเรียนมีทักษะ ICT เพิ่มขึ้น 100%, นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเป็นเป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน 100%


2. ผลการหารือ/ ข้อเสนอเพื่อการพิจารณา

ข้อสรุปจากการหารือครั้งนี้ถือเป็นข้อเสนอเพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่นๆ และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมคิดเพื่อหาฉันทามติที่เหมาะสมในการสนับสนุนโรงเรียน เพื่อหัวใจสำคัญคือ "ปฏิรูปการเรียนรู้/ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน" ดังนี้

ข้อ 1 เสนอให้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน เดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โรงเรียนละ 1 อัตรา โดยในปีงบประมาณ 2558 ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อจ้าง เป็นเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม-กันยายน 2558)

ข้อ 2 เสนอให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติและการพัฒนาครูในแนวการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ โดยให้คิดงบประมาณที่จะจัดสรรให้โรงเรียนด้วยฐานจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ประมาณ 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน ทั้งนี้ อาจนำผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพผู้เรียน 1 คน ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำไว้มาประกอบการพิจารณาจัดสรรด้วย ซึ่งในการให้การสนับสนุนโรงเรียนเช่นนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องรับประกันคุณภาพกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

-------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น