วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

แผนโรงเรียนกับการตัดสินใจครั้งสุดท้าย ?

จากการประชุมร่วมระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 20 เขตพื้นที่ กับคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขอเวลาไปพูดคุยกับโรงเรียนเพื่อทบทวนแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนอีกครั้ง โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะกลั่นกรองให้ได้แผนฯ ที่มีความตรงกับสภาพปัจจุบันปัญหา มีแนวทางการพัฒนา และจะเสนองบประมาณเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เป็นงบประมาณที่จะขอใช้เฉพาะในปีงบประมาณ 2558 (ถึงเดือนกันยายน 2558 หรือประมาณ 5-6 เดือน) เท่านั้น  รวมทั้งรับประกันผลที่จะเกิดขึ้นด้วย และจะส่งกลับมายัง สพฐ. ภายใน 1 เดือน  (ไม่เกินวันที่ 23 มีนาคม 2558)

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนมาครบถ้วนแล้ว จึงขอนำเสนอผลการประมวลสรุปสารสนเทศเบื้องต้นที่ได้จากแผนฯ  ดังรายละเอียดในตาราง 1-3

ข้อสังเกตจากผลเบื้องต้นนี้จะเห็นถึงความแตกต่างอย่างมากของแผนและงบประมาณที่โรงเรียนแต่ละเขตจัดทำนำเสนอมาเพื่อจะดำเนินการ ในช่วงเวลา 1 ภาคเรียน ได้แก่
  • ค่าเฉลี่ยของงบที่เสนอขอต่อจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (งบต่อหัว) ต่างกันมาก โดยงบต่อหัวของเขตที่เสนอขอมากสุดคือ ขอนแก่น เขต 1 (11,691 บาท) ส่วนเขตที่เสนอขอน้อยสุดคือ สพม. เขต 28 (563 บาท) ต่างกันถึง 11,128 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดดังตาราง 1
  • เขตที่เสนอของบประมาณมากที่สุดกับน้อยที่สุดแตกต่างกันมาก โดยเขตที่เสนอของบประมาณมากที่สุดคือ ราชบุรี เขต 2 (53,385,000 บาท) เขตที่เสนอของบประมาณน้อยที่สุดคือ เชียงราย เขต 1 (2,903,500 บาท) ต่างกันถึง 50,481,500 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังตาราง 2
ถ้ากระทรวงศึกษาธิการเห็นพ้องกับแผนฯ นี้ จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 329,733,910 บาท (สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) สำหรับโรงเรียน 300 โรงเรียน หรือประมาณ 1,100,000 บาท/ โรงเรียน 

อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีโอกาสวิเคราะห์แผนฯแบบลงลึก เช่น อาจใช้กรอบ 6 เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาในการตอบโจทย์ปฏิรูปการเรียนรู้ ดังที่ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอไว้ในระหว่างการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับ ผอ.สพท. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นั่นคือ (1) ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก (2) ครูทำงานกับครอบครัวของเด็กได้ หรือเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม (3) การเรียนรู้จะไม่เรียนแบบบอกความรู้ แต่จะท้าทาย ให้ปฏิบัติจริง เน้นการอภิปราย (4) ครูมีวิธีการมองเด็กให้ออก สามารถช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ (5) ครูมีสมรรถนะในเรื่องการวัดผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยใช้การสังเกตไปจนถึงสามารถออกข้อสอบได้อย่างดี และ (6) มีระบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ peer tutoring (รายละเอียดโปรดคลิกที่นี่) ก็จะทำให้เห็นว่า ถ้ากิจกรรมใดที่สอดคล้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน 6 เรื่องนี้ ก็จะถือว่าเป็นรายการกิจกรรมที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะทำให้สามารถจำแนกรายการ/ กิจกรรมในแผนฯ ของโรงเรียนที่เป็นรายการ/ กิจกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ออกจากรายการ/ กิจกรรมที่ทั่วไปได้

สำหรับรายการกิจกรรมที่ผมเห็นว่าไม่ตรง หรือมีสอดคล้องกันน้อยมากกับ 6 เรื่องข้างต้น แต่เป็นข้อเสนอที่โรงเรียนต้องการมากที่สุด ได้แก่ 
  • การปรับปรุง/ ก่อสร้างอาคารสถานที่และห้องต่างๆ 
  • การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน พัสดุ และนักการภารโรง 
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 คงจะได้มีการพิจารณาประเด็นเหล่านี้สู่การตัดสินใจครั้งสุดท้าย (หรือไม่) ที่จะให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณของโรงเรียนที่เสนอผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามา 

ซึ่งสารสนเทศเบื้องต้นจากแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน 300 โรงเรียน มีดังนี้


ตาราง 1 เปรียบเทียบงบประมาณที่แต่ละเขตพื้นที่เสนอขอต่อนักเรียน 1 คน และสารสนเทศด้านบุคลากร

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด/ต่ำสุด และผลรวมของงบประมาณที่เขตพื้นที่เสนอ    (เรียงลำดับเขตพื้นที่ที่มียอดรวมของงบประมาณที่เสนอขอจากมากไปหาน้อย)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไฟล์แผนฯ งบประมาณที่ 15 โรงเรียนเสนอขอ Mean SD Max: โรงเรียนที่เสนอขอมากสุด Min: โรงเรียนที่เสนอขอน้อยสุด ขนาดไฟล์/
จำนวนหน้าเอกสาร
ราชบุรี เขต 2 http://goo.gl/bmkrj3  53,385,000  3,559,000  1,001,874  5,344,000  1,857,000 333 KB/ 17 หน้า
ลพบุรี เขต 2 http://goo.gl/t0SEvV  40,660,070  2,710,671  1,287,879  5,382,000     860,000 9.32 MB/ 31 หน้า
ขอนแก่น เขต 1 http://goo.gl/jSSjqZ  31,623,480  2,108,232     840,697  3,723,200  1,136,000 8.75 MB/ 456 หน้า
สตูล http://goo.gl/wFXL2D  25,199,890  1,679,993  1,839,571  7,596,500     365,000 4.12 MB/ 116 หน้า
สุราษฎร์ธานี เขต 1 http://goo.gl/kp4bIh  23,715,640  1,581,043     984,760  4,043,850     320,450 2.64 MB/ 120 หน้า
สพม.เขต 22 http://goo.gl/dsbcgY  18,728,600  1,248,573     363,141  1,861,050     607,250 2.94 MB/ 156 หน้า
อุบลราชธานี เขต 3 http://goo.gl/Aa5fae  15,207,395  1,013,826  1,443,856  5,900,000      81,000 11 MB/ 564 หน้า
ลำปาง เขต 3 http://goo.gl/Wl4WiX  13,198,011     879,867     512,498  1,928,630     165,400 11.7 MB/ 349 หน้า
สพม.เขต 5 http://goo.gl/7I9KJV  12,576,430     838,429     219,483  1,200,000     517,000 4.3 MB/ 95 หน้า
นครราชสีมา เขต 1 http://goo.gl/9VIJMc  11,828,310     788,554     532,467  1,483,480      92,000 3.54 MB/ 156 หน้า
ศรีสะเกษ เขต 4 http://goo.gl/M6TzJR  11,423,000     761,533     604,015  1,760,000      55,000 4.1 MB/ 63 หน้า
นครสวรรค์ เขต 3 http://goo.gl/HViKwA  10,850,824     723,388     357,755  1,598,000     280,000 1.06 MB/ 24 หน้า
ระยอง เขต 2 http://goo.gl/3mkzyd  10,674,100     711,607     473,565  2,160,300     229,100 527 KB/ 7 หน้า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 http://goo.gl/ku2fTX    9,763,000     650,867     258,143  1,280,000     256,500 794 KB/ 20 หน้า
น่าน เขต 1 http://goo.gl/d1PJlO    9,617,900     641,193     251,712  1,151,000     216,000 5.35 MB/ 201 หน้า
สพม.เขต 28 http://goo.gl/EnmvjY    8,180,000     545,333     127,216     930,000     400,000 582 KB/ 23 หน้า
อำนาจเจริญ http://goo.gl/QEj9Nn    7,399,000     493,267       25,803     500,000     400,000 2.42 MB/ 72 หน้า
ตราด http://goo.gl/DfafhA    6,404,760     426,984     136,995     728,420     275,840 1.97 MB/ 80 หน้า
ภูเก็ต http://goo.gl/Ym1bIa    6,395,000     426,333     276,323  1,135,250      94,500 133 KB/ 12 หน้า
เชียงราย เขต 1 http://goo.gl/FmSTO8    2,903,500     193,567       17,011     227,500     157,500 662 KB/ 17 หน้า

ตาราง 3 สรุปงบประมาณรายโรงเรียนของแต่ละเขต (โดยนำเสนอเรียงลำดับ จากเขตพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยของงบประมาณต่อนักเรียนจากมากไปหาน้อย ดังตาราง 1) 
[Download ไฟล์สรุปได้ที่นี่ >> http://goo.gl/39kXwa]


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.สตูล
สพป.ลำปาง เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

สพป.น่าน เขต 1

สพม. เขต 22

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

สพป.ระยอง เขต 2

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.นครสวรรค์ เขต 3

สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพม. เขต 5

สพป.อำนาจเจริญ

สพป.ตราด

สพป.เชียงราย เขต 1

สพป.ภูเก็ต

สพม. เขต 28

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น