วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

รมว.ศธ.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1516/ 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษารองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยระบุให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เพื่ออำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน งบประมาณ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนนำร่อง รายละเอียดคลิกที่นี่ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว และเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนนัดแรก เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระยะต่อไป

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน พร้อมนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ดังนี้


-----------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น