วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

Reform Lab: แจ้งเขตพื้นที่เลือกทีมโค้ช

Reform Lab: แจ้งเขตพื้นที่เลือกทีมโค้ช
พิทักษ์ โสตถยาคม

ตามที่ มีการประชุมหารือร่วมกันของ ผอ.สพท.20 เขตนำร่อง ทปษ.รมว.ศธ.(รศ.ประภาภัทร นิยม) ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ.(ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ) และที่ปรึกษา สพฐ. (ดร.พิธาน พื้นทอง) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ รวมทั้งการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและ Coaching&Mentoring ในวันที่ 25 ธ.ค. ณ สพฐ. ได้มีการพูดคุยและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาทีมโค้ชสนับสนุนการทำงานของ สพท.และโรงเรียน นั้น

วันนี้ (30 ธ.ค.2557) สพฐ. ได้เห็นชอบแนวทางการเลือกทีมโค้ชของ สพท. ตามที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเสนอ โดยให้ สพท. เป็นผู้พิจารณาเลือกทีมโค้ชที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจาก 3 ทางเลือกต่อไปนี้ 
  • ทางเลือกที่ 1 เลือกทีมโค้ชจากรายชื่อทีมโค้ชที่ส่วนกลางประสานงานเบื้องต้นไว้ให้ (เป็นทีมโค้ชที่ได้รับการประสาน/ ประชุม ในวันที่ 24 ธ.ค. และยินดีร่วมทำงานเคียงข้าง สพท.)
  • ทางเลือกที่ 2 เลือกทีมโค้ชที่ไม่อยู่ในรายชื่อทีมโค้ชที่ส่วนกลางประสานงานไว้
  • ทางเลือกที่ 3 เลือกที่จะใช้ทีมโค้ชที่เป็นบุคลากรภายในเขตเอง/ ดำเนินการด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ขอให้ สพท.พิจารณาเลือกทีมโค้ช โดยใส่หมายเลข 1, 2 และ 3 หน้าทางเลือกตามลำดับความต้องการ (ต้องการมากที่สุด หมายเลข 1, ต้องการมาก หมายเลข 2, ต้องการปานกลาง หมายเลข 3) พร้อมระบุรายชื่อทีมโค้ชลงในช่องว่างที่กำหนดให้  (ดังแบบฟอร์มที่แนบ) หาก สพท.เลือกทีมโค้ชใดเป็นหมายเลข 1 ขอให้ประสานเชิญให้เข้าร่วมประชุมทีมโค้ช ณ สพฐ. ในวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.00-17.00 น. ถ้าหัวหน้าทีมโค้ชไม่ได้เป็นบุคลากรในสังกัด สพฐ. สพฐ.จะมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการไปอีกครั้ง  (โดยทีมโค้ชเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง หรือเบิกจ่ายจากองค์กรต้นสังกัด) เพื่อร่วมพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2558 และรับทราบกรอบการสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ. สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมโค้ช เขตพื้นที่ และโรงเรียน


ขอให้ สพท.แจ้งผลการเลือกทีมโค้ช โดยส่งให้ สพฐ. ที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 ที่โทรสาร 022815216 หรือ email: pitaklink@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

สำหรับเอกสารที่ขอให้ สพท. จัดส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 จำนวน 3 ฉบับ เพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2558  ประกอบด้วย 
  1. แบบรายงานผลการเลือกทีมโค้ช 
  2. Profile ของทีมโค้ช สำหรับทีมโค้ชที่จะระบุไว้ในทางเลือกที่ 2 และ 3 (Profile ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ต่อหนึ่งทีมโค้ช)
  3. ข้อมูลโรงเรียนในโครงการ (อาทิ สภาพปัจจุบัน/ baseline/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ แผนงาน) ซึ่งจากการประชุม ผอ.สพท.เมื่อ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้ตกลงร่วมกันว่า จะให้โรงเรียนและพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้วยตนเอง โดยอิง 3 ประเด็นตามวัตถุประสงค์โครงการ และจัดส่งข้อูลให้ สพฐ.หลังปิดเทศกาลปีใหม่
สำหรับทีมโค้ชที่ส่วนกลางประสานงานเบื้องต้นไว้ จำนวน 6 ทีม แต่ละทีมมี Profile ดังนี้  

1. Profile ทีมโค้ชใน list No.1: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
2. Profile ทีมโค้ชใน list No.2: มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
3. Profile ทีมโค้ชใน list No.3: ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. Profile ทีมโค้ชใน list No.4: สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. Profile ทีมโค้ชใน list No.5: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6. Profile ทีมโค้ชใน list No.6: สถาบันขวัญแผ่นดินเพื่อการพัฒนาปัญญาร่วม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น