วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

สื่อสารผู้บริหารระดับสูง สพฐ.: รับรู้ร่วมกันเพื่อการสนับสนุนเชิงนโยบายและปฏิบัติ


สื่อสารผู้บริหารระดับสูง สพฐ.: รับรู้ร่วมกันเพื่อหนุนเชิงนโยบายและปฏิบัติ


พิทักษ์ โสตถยาคม

ร่องรอยของการสื่อสารเพื่อการรับรู้ตรงกันของผู้บริหารระดับนโยบายของ สพฐ. เกี่ยวกับโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ปรากฎอยู่่ในเอกสารรายงานการประชุมผู้บริหาระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 10/ 2557 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ซึ่งในการประชุมวันนั้น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ดร.พิธาน พื้นทอง) ไม่สามารถเข้านำเสนอได้เพราะเดินทางไปปฏิบัติราชการอื่นในฐานะผู้แทนหน่วยงานตามที่เลขาธิการ กพฐ.มอบหมาย จึงมอบให้ผมเป็นผู้นำเสนอแทน ซึ่งฝ่ายเลขานุการการประชุมของสำนักอำนวยการ สพฐ. ได้สรุปการประชุมไว้ ดังนี้ 


จะเห็นว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนครั้งนี้ ผมถือว่าเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของฝ่ายนโยบาย ทั้งรัฐบาลและ สพฐ. ฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ และผู้ปฏิบัติการร่วมอยู่ในการดำเนินงาน ที่ต้องการเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในทุกมิติ ซึ่งการตั้งต้นคิดที่ "ตัวผู้เรียน ห้องเรียน และโรงเรียน" เพื่อคุณภาพของผู้เรียน ห้องเรียน และโรงเรียน ก่อนการคิดเรื่องปฏิรูปด้านอื่นๆ นับว่าเป็นการปฏิรูปที่ถูกทิศทาง เมื่อร่วมกันแก้โจทย์ของผู้เรียน จะได้คำตอบออกมาชุดหนึ่ง และคำตอบนี้จะเป็นสิ่งกำหนดว่า เรื่องอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงบ้างเพื่อให้ได้คุณภาพผู้เรียนที่คาดหวัง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร วิชาการ และการบริหารทั่วไป และขณะนี้เริ่มมองเห็นแนวทางของการดำเนินการชัดขึ้นๆ
------------------------------ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น