วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

รมว.ศธ.ลงนามคำสั่งแนวปฏิบัติ...ผลักดันการปฏิรูปเพื่อเด็ก


รมว.ศธ.ลงนามคำสั่งแนวปฏิบัติ...ผลักดันการปฏิรูปเพื่อเด็ก

พิทักษ์ โสตถยาคม

เมื่อวาน (6 มกราคม 2558) ผมเพิ่งเห็นคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ลงนาม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษารองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวนโยบายของรํฐบาล และเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงออกคำสั่งนี้เพื่อให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องสนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผู้เรียน

ทำให้ผมนึกถึงสาระสำคัญที่ รมว.ศธ. (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เน้นย้ำเป้าหมายเจตนาของการดำเนินโครงการฯ ในการประชุม ผอ.สพท. 20 เขตนำร่องครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งได้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อมาถึง ณ วันนี้ สำหรับสาระสำคัญที่ผมสรุปไว้ในวันนั้น เป็นดังนี้

(1) โครงการนี้เป็นการนำร่องกระจายอำนาจให้เขตอย่างจริงจัง โดยจะออกเป็นคำสั่งให้อำนาจ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน นับจากเดือน ม.ค. 2558 เป็นต้นไป ถ้าได้ผลดีจะขยายไปสู่เขตพื้นที่อื่น (2) การเลือกโรงเรียนร่วมโครงการจะต้องเป็นโรงเรียนที่มีผลการเรียนรู้ต่ำ (3) จะมุ่งศึกษาการบริหารจัดการของ ผอ.สพป./ สพม. ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะวิจัยติดตามผลในระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ(4) จะวัดผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่ตัวผู้เรียน
 รายละเอียดของเอกสารคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1516/ 2557 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) ตัวคำสั่ง (2) บัญชีรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำร่อง และ(3) ผนวก ซึ่งแต่ละส่วน มีรายละเอียด ดังนี้

1. ตัวคำสั่ง
2. บัญชีรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำร่อง
3. ผนวก1 ความคิดเห็น:

  1. รบกวนถามว่าเขตเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต มี รร.ไหนเข้าร่วมโครงการนำร่องบ้างค่ะ

    ตอบลบ