วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นตัวชี้วัด สพฐ.และ ศธ.

ร่างตัวชี้วัด ก.พ.ร.: ความสำเร็จของ Reform Lab…ความสำเร็จของ สพฐ.ศธ.
พิทักษ์ โสตถยาคม

เมื่อวาน (12 มกราคม 2558) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาเจรจาเรื่องเกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนกับผู้แทนสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข) ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับตัวชี้วัดนี้ทราบเบื้องต้นว่า ถูกกำหนดมาจากคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชี้วัดคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการจากภายนอก/ คณะกรรมการของ ก.พ.ร. แต่เกณฑ์การให้คะแนนนี้ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างคณะทำงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. และสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ดร.พิธาน พื้นทอง และ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การใช้คะแนนนี้ยังไม่ได้ข้อยุติที่ลงตัวนัก แต่ก็ทำให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นทิศทาง จึงนำเสนอไว้เป็นเบื้องต้น ณ ที่นี้ก่อน หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเติมเต็มในส่วนที่ยังไม่ครบหรือพร่องไป ก็จะนำมา update ให้ทราบต่อไป

ร่างตัวชี้วัดที่เป็นผลการพูดคุยกันเมื่อวาน เป็นดังนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น