วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

ผลการเลือกทีมโค้ชของเขต

ผลการเลือกทีมโค้ชของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

พิทักษ์ โสตถยาคม

เมื่อวาน (9 มกราคม 2558) เป็นวันกำหนดส่งผลการพิจารณาเลือกทีมโค้ชของเขตส่งมายัง สพฐ. ปรากฏว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ของเขตทุกเขต ส่งมาตรงตามกำหนดครบถ้วน แสดงถึงความเอาใจใส่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ของเขตที่รับรู้และสัมผัสได้  

แนวคิดเบื้องต้นตามความเข้าใจของผม เกี่ยวกับการออกแบบให้มีทีมโค้ชครั้งนี้ก็คือ เพื่อให้ช่วยหนุนเสริมให้เกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน ระบบในที่นี้อาจเป็นขั้นตอน กระบวนการ  flow chart เป็นวงจรคุณภาพที่ดำเนินการจริง เป็นระบบที่บุคลากรในโรงเรียนเฝ้าเรียนรู้ เกาะติดใกล้ชิด อย่างใส่ใจ เป็นการทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นๆ เพื่อศิษย์  เรื่องที่นำมาเรียนรู้กันก็คือ เรื่องการเรียนรู้ของนักเรียน อันมาจากผลการปฏิบัติของครูทุกคน นั่นคือ จากการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ ดังนั้น ทีมโค้ชจะช่วย Empowerment หนุนเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมมือกับโรงเรียนทำให้มีระบบการเรียนรู้ร่วมกันนี้ (แต่ก่อนอาจเรียกว่า ระบบนิเทศภายใน ตอนนี้อาจเรียกว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)/ Lesson Study/ AAR/ CoP) โดยเร็วที่สุด และช่วยให้ระบบนี้เดินต่อไปด้วยความมั่นใจของบุคลากรในโรงเรียน อาจแบ่งเป็น 4 ระยะ (ซึ่งจะนำเสนอต่อหัวหน้าทีมโค้ชในการประชุมร่วมกันวันที่ 14 ม.ค.นี้) ดังนี้ ระยะที่ 1 ก.พ.-มี.ค.58 ระยะที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.58 ระยะที่ 3 ก.ค.-ก.ย.58 ระยะที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.58 เพื่อผลที่คุณภาพการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงเรียนและคุณภาพผู้เรียน

ผลการเลือกทีมโค้ชของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายหลังจากที่ สพฐ.เห็นชอบแนวทางที่จะให้แต่ละเขตพื้นที่พิจารณาเลือกทีมโค้ชด้วยตนเอง ดังที่เคยกล่าวถึงแล้วในบล๊อกนี้ http://goo.gl/x9tZLw
เป็นดังนี้

 ซึ่งในวันจันทร์หน้า สพฐ.จะส่งจดหมายเชิญหัวหน้าทีมโค้ชทั้ง 8 ทีม มาประชุมพิจารณากรอบการทำงานร่วมกันในวันที่ 14 มกราคม 2558  แม้ว่าจะดูกระชั้นชิด แต่ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานเรียนเชิญอย่างไม่เป็นทางการไว้ก่อนแล้วในช่วงทาบทามทีมโค้ชมาทำงานร่วมกันในโครงการนี้ 

เท่าที่ผมได้รู้จักหัวหน้าทีมโค้ชทุกทีม รับประกันได้ในความเป็นผู้นำเชิงวิชาการ เป็นผู้ที่มีเจตนาที่มุ่งมั่นและทำงานทุ่มเทเพื่อการปฏิรูป คณะทำงานในแต่ละทีมโค้ชล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นที่ประจักษ์ เมื่อได้ทำงานแบบร่วมมือรวมพลังกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการของเขตและผู้บริหารโรงเรียนที่มีความกระตือรือร้นและมีความฝันที่อยากเห็นเด็กๆ เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หวังจะเห็นผู้เรียนวันนี้คือผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังหลักของชาติ เพื่อความอยู่รอดของประเทศ ย่อมจะก่อเกิดสิ่งดีงาม ที่สร้างสรรค์ ด้วยมิตรไมตรี
--------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น