วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

Reform Lab: รับสมัครคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ จากทุกสำนักใน สพฐ.

Reform Lab: รับสมัครคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ 
จากทุกสำนักใน สพฐ.
 พิทักษ์ โสตถยาคม

วันนี้ (6 มกราคม 2558) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักใน สพฐ. เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพฐ. ไปยังบุคลากรในสังกัดของแต่ละสำนัก หากมีบุคลากรรับทราบข้อมูลโครงการแล้วสมัครใจเข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับ สนก. จะขอให้ผู้อำนวยการสำนักได้พิจารณาอนุญาต และส่งรายชื่อมายัง สนก. ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

เหตุผลความจำเป็นที่ควรให้บุคลากรของสำนักในส่วนกลางผนึกกำลังร่วมคิดร่วมทำครั้งนี้ ก็คือ
ร่วมเรียนรู้ สู่เปลี่ยนแปลง เชิงระบบ       เพื่อค้นพบ "จุดคานงัด" ที่ใฝ่ฝัน
สุมหัวคิด จับเข่าคุย ลุยด้วยกัน              ไม่นานวัน ฝันเป็นจริง ยิ่งภูมิใจ
เอกสารที่ส่งให้สำนักต่างๆ นั้น ได้ระบุเหตุผลเบื้องต้นและกรอบงานคร่าวๆ ไว้ดังนี้
1. ทำไมต้องการรับสมัครคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ

  • ร่วมเรียนรู้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปด้วยกัน
  • ต้องการกำลังกาย ใจ และสติปัญญาของบุคลากรส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปของพื้นที่
  • เพื่อเชื่อมโยงนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน
  • สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับ สพฐ. เพื่อการปฏิรูป
  • ให้บุคลากรของ สพฐ. ได้เรียนรู้จากทีมโค้ชภายนอก การทำงานของเขต และโรงเรียน

2. ภาระงานของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ

  • จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพฐ. สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง
  • เป็นผู้เกาะติดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียน ในการทำงานร่วมกับโค้ช (บทบาทคล้ายนักวิจัยภาคสนาม อาจเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างเป็นบางครั้ง)
  • เป็นคณะทำงานจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการเผยแพร่สู่สาธารณะ
  • ทำงานเชิงวิชาการและธุรการ แบบร่วมด้วยช่วยกัน

สำหรับเอกสารที่จัดส่งไปยังสำนัก มีทั้งสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 บันทึกข้อความเรื่อง รับสมัครคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ฉบับที่ 2 แบบฟอร์มให้แต่ละสำนักกรอก แล้วให้ ผอ.สำนักพิจารณาส่งกลับมายัง สนก.
ฉบับที่ 3 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพฐ.
ฉบับที่ 4 บันทึกข้อความที่เลขาธิการฯ อนุญาตให้ สนก. ประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักต่าง ๆ เพื่อรับสมัครบุคลากรร่วมทำงานปฏิรูปในโครงการนี้

หมายเหตุ: เอกสารที่ส่งสำนักต่างๆ ฉบับที่ 1 และ 2 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น