วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน: เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

พิทักษ์ โสตถยาคม

วันนี้ (อังคารที่ 9 ธันวาคม 2557) ผมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ดร.พิธาน พื้นทอง) ให้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. แต่เนื่องจากมีเวลานำเสนอจำกัด จึงได้แนะนำเอกสารสรุปโครงการและนำเสนอเพียงภาพรวม ภายใน 2 นาที ดังนี้1. ข้อมูลโครงการ โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เป็นโครงการนำร่องการกระจายอำนาจที่ผูกโยงกับความรับผิดชอบ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดผลและเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของ รมว.ศธ. ซึ่งเลขาธิการ กพฐ.ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ ขณะนี้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในระยะแรกของการดำเนินงาน จำนวน 20 เขต กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

2. กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการตลอด 3 ปีของการดำเนินงานโครงการ แต่ละปีแบ่งเป็น 2 ระยะ รวม 6 ระยะ ครอบคลุม 225 เขต ดังนี้ ระยะที่ 1 จำนวน 20 เขต ระยะที่ 2-5 จำนวน 40 เขต และระยะที่ 6 จำนวน 45 เขต  แต่ละเขตจะมีจำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายช่วงเริ่มต้น 15 โรงเรียนต่อเขต


3. แนวความคิดโครงการ มุ่งเน้นการปลดล็อกสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพ ปรับระบบการบริหารจัดการใหม่ และปรับระบบสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของครูและบุคลากรใหม่ การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยส่งเสริมให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้การชี้แนะ (Coaching) การจัดวงสนทนาทบทวนการปฏิบัติ (After-action review: AAR) และการเดินสังเกตการสอนของครู (Learning Walk) เพื่อให้ได้ข้อมูลจากสภาพการทำงานจริง มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในด้านความรู้ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความเป็นพลเมืองไทยที่ดี และความสุข 
  

4. การวิจัยติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ประกบไปตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ซึ่งจะมีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ อาทิ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ส่วน สพฐ. จะส่งเสริม สพท.ให้วิจัยเพื่อการเรียนรู้ และได้มีการเชิญศึกษานิเทศก์มาร่วมประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการวิจัยเพื่อการเรียนรู้แล้ว เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 มีรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มาช่วยเชื่อมโยงและสังเคราะห์กรอบความคิดจากแผนงาน/ โครงการวิจัยที่ศึกษานิเทศก์นำเสนอ ดังแผนภาพ  
แผนภาพ สังเคราะห์แนวทางการวิจัยจากการนำเสนอของศึกษานิเทศก์ โดย รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

---------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น