วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

การสนับสนุนเพื่อติดตั้ง Coaching System และกระบวนการนิเทศในโรงเรียน

การสนับสนุนเพื่อติดตั้ง Coaching System และกระบวนการนิเทศในโรงเรียน
พิทักษ์ โสตถยาคม

ขณะนี้ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20 เขต แล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 04008/ ว 191 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง สนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ก็เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีที่ปรึกษาช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยง นิเทศ และติดตาม

ผมได้คุยกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รศ.ประภาภัทร นิยม) ได้ข้อคิดที่ดีมากเกี่ยวกับบทบาทของทีมโค้ช จึงขอยกมาเน้น ณ ที่นี้ด้วย ดังนี้

"...บทบาทโค้ชนั้นเพื่อช่วยฝึกให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทำหน้าที่โค้ชครูให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) ตามสภาพจริงได้ ไม่ต้องพึ่งการวัดผลสุดท้าย (Summative Assessment) เพียงอย่างเดียว ซึ่งหมายความว่าครูต้องให้เวลาเอาใจใส่นักเรียนอย่างลึกซึ้งต่อเนื่องสม่ำเสมอ และจัดกระบวนการ AAR (After-action review) เพื่อสะท้อนผลอย่างเป็นระบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเชี่ยวชาญเป็นระบบวัฒนธรรม PLC (Professional Learning Community) อันเป็นหลักประกันการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระยะยาว..." (ประภาภัทร นิยม. 2 มีนาคม 2558)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต อาจจะพิจารณาขอบข่ายงาน (TOR) อีกครั้ง เพราะงบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรให้นี้แตกต่างจากเป้าหมายและกรอบงบประมาณที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมายัง สพฐ.ในคราวก่อน

การได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ/ ทีมโค้ชเพื่อมาดำเนินงานตามขอบข่ายงานความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตจะต้องอิงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 อาจจะต้องพิจารณาร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุของเขตว่า กรณีนี้เข้าข่ายเป็นความต้องการให้มีผู้ที่มีความชำนาญการพิเศษเป็นการเฉพาะหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 24 จึงเรียนมาเพื่อขอให้เขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ศึกษาได้ที่นี่ >> http://goo.gl/ISFy2m

ส่วนขั้นตอนการดำเนินงาน ผมค้นมาจาก Presentation ของสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ดูได้ที่นี่ http://203.114.124.101/2010/download/file_upload/68.ppt  ผมขอหยิบยกมา 5 เฟรม ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เขตพื้นที่จะดำเนินการ ดังนี้


-------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น