วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

การประชุมเครือข่ายองค์กรขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

พิทักษ์  โสตถยาคม

ตามที่ ทีมโค้ชหลายทีมในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้พบกับ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (กรรมการ สสส. และกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ของ ศธ.) และ ดร.สิริกร มณีรินทร์ (ประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ และกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ของ ศธ.) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Hotel De' Moc และได้นัดหมายวันเวลาที่จะทำ Workshop ร่วมกัน ระหว่าง 8 ทีมโค้ชในโครงการ Reform Lab และทีมโค้ชอื่นๆ ในโครงการที่ สสส. ให้การสนับสนุนอยู่ เพื่อผสานพลังการทำงานร่วมกัน ให้โควต้าผู้เข้าประชุมทีมโค้ชละ 2 คน ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Mandarin C โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น ซึ่งผมได้ช่วยประสานทีมโค้ชของโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ทั้ง 8 ทีม ว่า แต่ละทีมจะให้ใครเข้าร่วม workshop ทั้งนี้ สสส. ได้ส่งจดหมายเชิญและสนับสนุนค่าใช้จ่ายประชุม ต่อไป

ตัวอย่างจดหมายเชิญประชุม ดังนี้


กำหนดการประชุม ดังนี้ผลการประชุม ดังนี้ http://goo.gl/r50L0b


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น