วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยต้นสังกัดทีมโค้ชสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยต้นสังกัดทีมโค้ชสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
พิทักษ์ โสตถยาคม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน และอนุมัติโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องกระจายอำนาจลงสู่เขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในสาระวิชาหลักให้สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนทันทีอย่างรอบด้าน และติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมหนึ่งในโครงการฯ คือ การจัดหาทีมโค้ชทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเขตเป็นผู้พิจารณาเลือกทีมโค้ชด้วยตนเอง รายละเอียด ดังนี้ http://goo.gl/R1Bw6d

และ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20 เขต แล้ว รายละเอียดดูที่นี่ http://goo.gl/2qJs8O

ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง มีทีมโค้ชเฉพาะที่สังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทีม จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นทีมโค้ชในการพัฒนาและติดตั้งระบบโค้ชในโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการเก็บค่าตอบแทนเข้ามหาวิทยาลัย/ เงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการ เนื่องจากงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนการดำเนินงานของทีมโค้ชมีจำนวนจำกัด

ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กมล รอดคล้าย) ได้ลงนามในหนังสือราชการ ที่ ศธ 04008/ ว262 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยต้นสังกัดทีมโค้ชสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน และสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดส่งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยและหัวหน้าทีมโค้ชทราบแล้ว

ตัวอย่างหนังสือราชการส่งอธิการบดี ดังนี้

รายชื่อทีมโค้ชของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้----------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น