วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขบคิด-ไตร่ตรองก่อนนำร่อง ระยะ ๒

ขบคิด-ไตร่ตรองก่อนนำร่อง ระยะ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และอนุมัติการออกติดตามผลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งคณะทำงานแต่ละคณะได้มีผลการออกติดตามแต่ละเขตแล้ว สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) จึงเสนอขออนุมัติจัดประชุมเพื่อสังเคราะห์ผลการออกติดตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ครั้งที่ ๑ จากประธานคณะทำงานหรือผู้แทนคณะทำงานติดตามผลฯ จำนวน ๒๐ คณะ พร้อมทั้งจัดเสวนานำข้อค้นพบของการติดตามผล เพื่อปรับการขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะต่อไป ซึ่งจะดำเนินการในอีก ๔๐ เขตพื้นที่ ตามมติคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๕๘ 

การประชุมปฏิบัติการติดตามผลและเสวนาแนวทางขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ช่วงเช้าจะเป็นการนำเสนอผลการออกติดตาม และช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนา "จากข้อค้นพบและประสบการณ์เพื่อปรับปรุงงาน Reform Lab" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันขบคิด-ไตร่ตรองการปฏิบัติที่ผ่านมา ให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนงานโครงการ ระยะต่อไป


กำหนดการประชุม ดังนี้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้


๑.
ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)/ ผู้แทน
๒.
รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (นายกฤษณพงศ์ กีรติกร)/ ผู้แทน
๓.
รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)/ ผู้แทน
๔.
กรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)/ ผู้แทน
๕.
กรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม)/ ผู้แทน
๖.
กรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล)/ ผู้แทน
๗.
กรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (นายอมรวิชช์ นาครทรรพ)/ ผู้แทน
๘.
กรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)/ ผู้แทน
๙.
กรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (เลขาธิการสภาการศึกษา)/ ผู้แทน
๑๐.
กรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)/ ผู้แทน
๑๑.
กรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)/ ผู้แทน
๑๒.
กรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (เลขาธิการ ก.ค.ศ.)/ ผู้แทน
๑๓.
นายสุรัฐ ศิลปอนันต์
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๔.
นายรังสรรค์ มณีเล็ก
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕.
นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖.
นายพะโยม ชิณวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๗.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๘.
นายสุรเดช ปนาทกูล
อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๙.
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจใน กพฐ. ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๒๐.
นายวีระ พลอยครบุรี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒๑.
นายพิธาน พื้นทอง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
๒๒.
นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๒๓.
น.ส.อุษา ชูชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒๔.
นางอังคณา สุขเสวี
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕.
น.ส.นภัสสรณ์ ฐิติวัฒนานันท์
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๒๖.
นายพิทักษ์ โสตถยาคม
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๒๗.
น.ส.สุนิศา หวังพระธรรม
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๒๘.
นายถาวร พลับเพลิง
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒๙.
นางจันทร์เพ็ญ พรมจันทร์
ข้าราชการบำนาญ
๓๐.
นายคเณค์ มโนวงค์
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๓๑.
น.ส.อุทุมพร มะโนคำ
สำนักการคลังและสินทรัพย์
๓๒.
น.ส.อัมพร หุตะสิทธิ์
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๓๓.
น.ส.ภรภัทร แสนพลเมือง
หน่วยตรวจสอบภายใน
๓๔.
นายไพฑูรย์ สุขสุคนธ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๓๕.
น.ส.วิจิตรา ชื่นหมี้
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๓๖.
นายธีรวัฒน์ ฆะราช
สพป.สระแก้ว เขต ๒
๓๗.
นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
สำนักทดสอบทางการศึกษา
๓๘.
นายกอบชัย ศรีแสงฉาย
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๓๙.
น.ส.อภิษฎา ขาวสุทธิ์
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๔๐.
นางนุชนาถ เสาวรา
หน่วยตรวจสอบภายใน
๔๑.
นายสังคม จันทร์วิเศษ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๔๒.
นางศิวพร จติกุล
ข้าราชการบำนาญ
๔๓.
น.ส.ศรีวิมุติ สัตตวัฒนานนท์
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๔๔.
น.ส.รัตนา แสงบัวเผื่อน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๔๕.
น.ส.กิตยาภรณ์ ประยูรพรหม
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๔๖.
นางมัณฑนา ปรียวนิชย์
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๔๗.
นางณัฐชยา เม็นไธสง
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๔๘.
นางเกศกัญญา อนุกูล
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๔๙.
น.ส.วิสนีย์ นุราช
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๕๐.
นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๕๑.
น.ส.ดุจดาว ทิพย์มาตย์
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๕๒.
นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๕๓.
น.ส.อรอุมา เสือเฒ่า
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๕๔.
น.ส.ศศิ โกเมนธรรมโสภณ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๕๕.
นายอรรถพล  ไชยนุรักษ์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๕๖.
นางสาวลัดดา  อินทร์พิมพ์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


----------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น