วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Workshop ทีมติดตามผล ณ สพป.ระยอง เขต 2

Reflective Monitoring Workshop
การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและทดลองเก็บข้อมูลภาคสนามของคณะทำงานติดตามผล โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้อนุมัติหลักการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เพื่อนำร่องกระจายอำนาจลงสู่เขตพื้นที่ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารจัดการและปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยตนเอง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายการดำเนินการระยะแรก จำนวน 20 เขต แต่ละเขตมีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 15 โรงเรียน เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งที่ 1516/ 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษารองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ให้ สพฐ.ดำเนินการรวบรวม สรุปและรายงานผลเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง สพฐ.ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้ https://goo.gl/NLI0xz  และอนุมัติการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและทดลองเก็บข้อมูลภาคสนามของคณะทำงานติดตามผลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558 ณ สพป.ระยอง เขต 2 https://goo.gl/PQh1bd

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) และ สพฐ. จึงเชิญประธานคณะทำงาน และคณะทำงานติดตามผลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและทดลองเก็บข้อมูลภาคสนาม ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558 ณ สพป.ระยอง เขต 2 และออกติดตามผล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 - 2 วัน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 18 กรกฎาคม 2558 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558  ซึ่งได้ส่งจดหมายแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบแล้ว ดังนี้ https://goo.gl/0bW9QB  และส่งจดหมายแจ้ง สพป.ระยอง เขต 2 ในฐานะพื้นที่การเรียนรู้ของคณะทำงานในช่วงพัฒนาทีมงาน ดังนี้ https://goo.gl/FQ521k

สำหรับการทำงานร่วมกันของคณะทำงานติดตามผลฯ ซึ่งประกอบด้วย นักวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจาก Dr. Christopher Wheeler มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท รวมทั้งนักวิชาการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของ สพฐ. และข้าราชการที่อยู่ในโครงการผู้นำ สพฐ. สายเลือดใหม่ (OBEC Young Blood Leader) โดยการสนับสนุนของ สพฐ. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากจะได้สารสนเทศของโครงการเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการพลเรือนรุ่นใหม่ของ สพฐ. ในคราวเดียวกัน ซึ่ง สนก.ได้ส่งจดหมายเชิญคณะทำงานที่เป็นบุคลากรในสำนักส่วนกลางแล้ว ดังนี้ https://goo.gl/R8EYkA

แนวคิดของการติดตามผลการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ครั้งนี้ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ประธานคณะทำงานอำนวยการ ได้เน้นว่า จะมุ่งติดตามแบบ Reflective Monitoring ซึ่งผมเข้าใจว่า จะเป็นการติดตามที่ให้คนที่อยู่ที่หน้างานได้ทบทวนไตร่ตรองกระบวนการและผลการปฏิบัติงานว่า ตอบโจทย์ของโรงเรียนตนเอง และสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการหรือไม่ อย่างไร เป็นการติดตามเชิงบวก ผลที่ได้จะเป็นความเข้าใจร่วมกันและการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในและคนนอกโรงเรียน และจะทำให้เห็นแนวทางการก้าวต่อไปของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ

สำหรับกำหนดการการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและทดลองเก็บข้อมูลภาคสนาม

ของคณะทำงานติดตามผลโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน รายละเอียดดังนี้

แผนที่โรงเรียนวัดเกาะลอย 
(สถานที่ประชุมวันแรก)แผนที่ปั้มตายาย
(แวะรับประทานอาหารกลางวัน)

สวนละไม
(แวะก่อนกลับ)
http://www.suanlamai.com/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น