วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

เตรียมจัดเวทีบูรณาการภาครัฐเพื่อคุณภาพการศึกษา


เตรียมจัดเวทีปฏิรูปการศึกษา: ผนึกกำลัง & บูรณาการภาครัฐ
พิทักษ์ โสตถยาคม

วันก่อน (1 เม.ย.2556) รองเลขาธิการ กพฐ. (นายอนันต์ ระงับทุกข์) มอบให้ผมไปร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นการศึกษา และที่ประชุมขอให้ช่วยประสานการจัดประชุม "เวทีบูรณาการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา" กำหนดจัดวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรมแก้วเจ้าจอม มรภ.สวนสุนันทา ดังนั้น ช่วงนี้ผมจึงช่วย สปร. (สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ.2553) ประสานบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมครั้งนี้  

เวทีนี้จัดขึ้นเป็นเวทีที่ 5 ต่อจาก -เวทีพลังเด็กและเยาวชน -เวทีการศึกษาทางเลือก -เวที Corporate Education -เวทีการจัดการศึกษาโดยท้องถิ่น เวทีต่างๆ นี้เกิดขึ้นจากมติคณะกรรมการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นการศึกษา มี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานกรรมการ (คณะกรรมการชุดนี้ ตั้งโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป) เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนออย่างเท่าเทียมและนำมติไปขับเคลื่อนต่อครับ
เวทีบูรณาการภาครัฐฯ ก็เช่นเดียวกับเวทีอื่นๆ ที่ให้ผู้เข้ามาร่วมได้ให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่เวทีนี้พิเศษตรงที่จะมีการนำข้อคิดเห็นจากเวทีอื่นๆ มาเป็น input ในการพูดคุยด้วยครับ
ผู้เข้าร่วมในเวทีบูรณาการภาครัฐ มาจากหลายองค์กร หลักๆ จะเป็น สอศ. สพฐ. สกศ. สป. สกอ. ผมได้ยกร่างให้มีวงพูดคุยหลายกลุ่ม (กลุ่มละประมาณ 10 คน ยกเว้นกลุ่มที่ 1 จะมากกว่า 10 คนครับ) ได้แก่ 
  1. กลุ่มนักการศึกษา/ ผู้ใส่ใจในการศึกษา 
  2. กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย (ส่วนกลาง) 
  3. กลุ่มผู้บริหารระดับเขตพื้นที่
  4. กลุ่มผู้นำระดับกลาง/ หัวหน้ากลุ่มในสำนักส่วนกลาง
  5. กลุ่มศึกษานิเทศก์
  6. กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน 
  7. กลุ่มครูผู้สอน

กิจกรรมการประชุม ช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอผลจากเวทีก่อนหน้านี้ จากนั้นจะเชิญประชุมกลุ่มย่อย สรุปและนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย สุดท้ายจะเป็นการสะท้อนความคิดและอภิปรายทั่วไปร่วมกัน
ผลจากการประชุมครั้งนี้ อาจไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมาย แต่การร่วมวงพูดคุย-รับรู้-สร้างความเข้าใจร่วมกัน จะทำให้แต่ละคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำความคิดความเห็นไปสานต่อ ในบทบาทของแต่ละคน นอกจากนั้น ผู้จัดการประชุมจะนำข้อสรุปจากเวทีนี้ไปสู่เวทีสมัชชาปฏิรูป ที่จะจัดขึ้นประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ เวทีใหญ่น่าจะเป็นหมอประเวศเป็นประธาน เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปครับ
สำหรับ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเดิม ในส่วนของ สพฐ. จะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายท่าน แต่ปรากฎว่า สพฐ.กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันประชุมนี้ จึงทำให้ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเวทีนี้ได้ ดังนั้น จึงได้ประสานผู้บริหาร/ ผู้นำทั้งจากส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสบการณ์และมีความโดดเด่นในการทำงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะช่วยเสริมเติมเต็มมุมมองและทิศทางบูรณาการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ยังไม่ได้เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นการศึกษา) มีดังนี้
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม "เวทีบูรณาการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา" 
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-05.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ที่   ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/ หน่วยงาน
1 นาย กนก อินทรพฤกษ์ รอง ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
2 ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3 นาย กลิ่น สระทองเนียม ศน.เชี่ยวชาญ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร
4 นาง เกล็ดแก้ว เจริญศักดิ์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.
5 นาย แก่นเพชร ช่วงรังษี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6 นาย คู่บุญ ศกุนตนาค นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
7 นาย โฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง รอง ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร
8 นาง งามพิศ ลวากร รอง ผอ.สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร
9 น.ส. จตุพร สุทธิวิวัฒน์ ศน.เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.
10 ดร. จรัสศรี หัวใจ ศน.ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 น.ส. จินตนา ด้วงชอุ่ม ครู กศน.เขตปทุมวัน
12 นาง เจิดฤดี  ชินเวโรจน์   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
13 ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ผู้ประสานงานชุดโครงการ สกว.
14 ดร. ชฎามาศ ธุวเศรษฐกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.
15 นาย ชาญเวช  บุญประเดิม  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
16 ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 นาย ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ครู ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย
18 นาย ชูชาติ แก้วนอก รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1
19 นาย ฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
20 ดร. ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ นักวิชาการศึกษา สตผ.สพฐ.
21 นาย ดำรงค์  จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
22 นาย ถวิล ศรีใจงาม ผอ.ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร
23 น.ส. ทองพูล บัวศรี มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
24 ดร. ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล TK Park
25 นาง ทิชา ณ นคร  บ้านกาญจนาภิเษก
26 นาย ธงชัย สาระกูล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน สธ.
27 นาย ธีรวุฒิ  เจริญรัมย์ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร
28 นาง นนทปภา ศรีนนท์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
29 นาง นภา เศรษฐกร  อดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
30 น.ส. นวลพรรณ ศาสตร์เวช ศน.ชำนาญการ สำนักงาน กศน.
31 นาง นวลอนงค์  ธรรมเจริญ  ผอ.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
32 นาย นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์   วิทยาลัยเทคนิคบางละมุง จ.ชลบุรี
33 ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
34 ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ Education Specialist ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
35 ดร. บรรเจอดพร สู่แสนสุข รอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
36 นาย บรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
37 นาย บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
38 นาย ปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
39 นาย ประพน  จุลวิเทศ   หน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ.
40 นาย ประภาส เขียวแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านห้วงพัฒนา สพป.ตราด
41 นาง ปัทมา  วีระวานิช   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผนและกลยุทธ์ สอศ.
42 นาย ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
43 พญ. พรรณพิมล หล่อตระกูล  รองอธิบดีกรสุขภาพจิต
44 ผศ.ดร. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค อาจารย์ภาควิชาครุศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
45 นาย พานิช ศรีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
46 ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
47 นาง พิมพา หาญวัฒนะชัย  ศน.ชำนาญการ สำนักงาน กศน.
48 ดร. พิษณุ ตุลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
49 น.ส. พุทธชาด ศุภลักษณ์   สำนักความร่วมมือ สอศ.
50 นาง ภรณ์ชภัสร์ โสตถยาคม ครู ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1
51 น.ส. มณนิภา ชุติบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร
52 นาย มานพ รวยลาภ รอง ผอ.สพม. เขต 7 จ.ปราจีนบุรี
53 นาง มาลี สืบกระแส ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ลพบุรี เขต 1
54 นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
55 นาง ยุวดี นุชทรัพย์ ครู ร.ร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม.
56 นาง รัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
57 ดร. รัตนา แสงบัวเผื่อน นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
58 นาง ราตรี ศรีไพรวรรณ ผอ.ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)
59 ดร. รุ่งอรุณ ไสยโสภณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.
60 น.ส. ลัดดา ตั้งศุภาชัย  ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงวัฒนธรรม
61 รศ.ดร. ลัดดา ภู่เกียรติ ผอ.ร.ร.สาธิตพัฒนา
62 ผศ.ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา
63 นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
64 นาย วิทยา ประภาพร  รอง ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65 นาย วิธีร์ พานิชวงศ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กระทรวงการคลัง
66 นาย วิบูลย์ ทานุชิต รอง ผอ.สพป. ลำปาง เขต 2
67 ดร. วิภาพร นิธิปรีชานนท์ นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
68 น.ส. วีณา อัครธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.
69 นาย วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รอง ผอ.สพม. เขต 29 จ.อุบลราชธานี
70 นาย วิริยะ ผลโภค Director บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
71 ดร. ศรีชัย พรประชาธรรม  ผอ.ภารกิจนโยบายฯ สำนักงานเลขาธิการ ก.ค.ศ.
72 นาง ศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครู ร.ร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
73 ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา
74 นาย ศิริ  จันบำรุง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
75 นาย ศีลวัต ศุษิลวรณ์ รอง ผอ.ร.ร.เพลินพัฒนา
76 นาย ศุภวัจน์ พรมตัน ครู ร.ร.นครวิทยาคม สพม. เขต 36 จ.เชียงราย
77 ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
78 นาย สมชาย เจริญอำนวยสุข  ผอ.สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว
79 นาย สมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา  รองปลัดกระทรวงไอซีที
80 นาย สมประสงค์  สิงห์สุวรรณ   ผอ. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
81 น.ส. สมรัชนีกร อ่องเอิบ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สกศ.
82 ศ.ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
83 นาย สรรพประสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
84 นาง สินีนาท  ภูมิพล   หน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ.
85 รศ.ดร. สุธรรม วาณิชเสนี ประธานกรรมการ SVI Initiatives
86 นาย สุรชาติ มานิตย์ รอง ผอ.สพม. เขต 18 จ.ชลบุรี
87 ผศ.ดร. สุรวาท ทองบุ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
88 ดร. สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
89 นาง สุรีรัตน์ พงศ์สุวรรณ ผอ.ร.ร.วัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2
90 นาง อรชร วรรณสอน ผอ.ร.ร.วัดเสาธงหิน อบจ.นนทบุรี
91 นาย อุดม  รูปดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
92 ศ.ดร. อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
93 ดร. อุ้มบุญ สิงห์อัศวิน นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ.
94 นาง อุมาพร  ไชยจำเริญ   วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
95 น.ส. อุษา ชูชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สกศ.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น