วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

VDO ย้อนหลัง "การประชุมชี้แจงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครู" 13 มี.ค. 2560

VDO ย้อนหลัง 
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ สพฐ.

แถลงข่าว และตอบข้อซักถาม โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ., นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ., นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ., และนางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.)

ความเป็นมา 

เมื่อ 13 มีนาคม 2560 สพฐ.ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน ที่มีศักยภาพในการพัฒนาครูหรือมีหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูประจำการ ร่วมรับฟังการชี้แจงการนำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

สพฐ. และ ศธ. ต้องการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กไทยทั่วประเทศ ผ่านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู จึงได้ตั้งงบพัฒนาครูไว้ คนละ 10,000 บาท หรือประมาณ 4,000 ล้านบาท สำหรับครูทั่วประเทศ (ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่จะเอาเงินเป็นตัวตั้ง แต่ต้องการแสดงให้เห็นข้อมูลเบื้องต้นของการดำเนินงาน เท่านั้น) เพื่อให้ครูใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นรายบุคคล ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น สพฐ จึงต้องการหลักสูตรอบรมพัฒนาครูประจำการ จากสถาบันอุดมศึกษา หรือบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เพื่อนำเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครู ให้ครูได้เลือกสรร

หลักสูตรดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้นเสียก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ครูทราบและเลือกตามความสนใจ

Screenshot (144).png
เอกสารประกอบการประชุม

- ข้อกำหนดลักษณะของหลักสูตรการพัฒนาhttps://goo.gl/2OM6u2
- แนวทางการบริหารงบประมาณพัฒนาครูhttp://hrd.obec.go.th/event/q1.pdf
- (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานhttp://hrd.obec.go.th/event/q3.pdf


 ปฏิทินงาน (ฉบับร่าง)

(ปฏิทินจริง โปรดดูที่เว็บไซต์ สพค.อีกครั้งครับ)

13-20 มี.ค. 2560 องค์กร/ หน่วยงานเสนอ Courses ในรูปแบบ PDF ทาง email: spkobec@gmail.com และปัจจุบันสำนักพัฒนาครูฯ ได้เปิดช่องทางการรับหลักสูตรที่เป็นระบบมากขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรระบุลักษณะสำคัญของหลักสูตรและแนบ link หรือ URL ของไฟล์หลักสูตรลงในระบบออนไลน์ โดยคลิกที่ "ช่องทางการเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู" (อยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์สำนักพัฒนาครูฯ โปรดศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์ดังกล่าว ที่นี่ >>> http://hrd.obec.go.th/index1.html
21-29 มี.ค. 2560 สถาบันคุรุพัฒนา Approve Courses ตามเกณฑ์
30 มี.ค. 2560 สพค.ประกาศ Courses ที่รับรองผ่านทางเว็บไซต์ http://hrd.obec.go.th/index1.html
1-15 เม.ย. 2560 ครูในสังกัด สพฐ. (ประมาณ 4 แสนคน) Shopping Courses
20 เม.ย. 2560 สพค.ประกาศรายชื่อครู ที่ Shopping แต่ละ Courses ผ่านทางเว็บไซต์ http://hrd.obec.go.th/index1.html

หลังจากนั้น องค์กร/ หน่วยงานดำเนินการพัฒนาครู

หมายเหตุ:
- เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- การอบรมพัฒนาครู ต้องอยู่ในช่วงปิดเทอม หรือเสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น
- งบประมาณสำหรับการพัฒนาครูคนละไม่เกิน 10,000 บาท (รวมค่าเดินทางและที่พัก) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ 2560 (ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560)


โปรดติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอหลักสูตร (course) เพื่อการพัฒนาครู ได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ http://hrd.obec.go.th/index1.html


ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอโครงการ/ หลักสูตรฯ และมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียด ที่สำนักพัฒนาครูฯ สพฐ. โทร. 0 2288 5634 หรือ 0 2288 5635 

หมายเหตุ:
ผมไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ไม่ได้เป็นคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร หรือคณะกรรมการใดๆ ในการดำเนินงานโครงการนี้ จึงไม่สามารถตอบคำถามของผู้สนใจได้ทั้งหมด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนี้ ขอให้สอบถามโดยตรงไปที่สำนักพัฒนาครูฯ สพฐ. เพราะผมเป็นเพียงผู้อาสาช่วยประชาสัมพันธ์/ สื่อสารให้อาจารย์ องค์กรเครือข่าย และผู้สนใจ ได้รับรู้และเข้ามีส่วนร่วมในงานของกระทรวงศึกษาธิการนี้ ที่ต้องการพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เท่านั้น 
-------------------------------------------------------
พิทักษ์ โสตถยาคม
14 มีนาคม 2560------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น