วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของ สพฐ.

สพฐ. เปิดรับข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือ สพฐ. และหน่วยงานราชการต่างๆ ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ในการนี้ สพฐ. จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของ สพฐ. จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งก็คือ การจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเมืื่อบุคลากรของ สพฐ. ดำเนินการและส่งข้อเสนอเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 แล้ว สพฐ. จะตรวจสอบและสรุปรายงานบัญชีโครงการวิจัยและนวัตกรรม (บวน.) ส่งไปยัง วช. ตามกำหนดต่อไป

จากเอกสารแนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ได้ระบุไว้ว่า แผนงานวิจัยและนวัตกรรม ต้องมีลักษณะดังนี้

  1. มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
  2. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  3. มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน
  4. มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
  5. มีผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขของการเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมไว้ว่า จะต้องมีลักษณะครบถ้วน 7 ข้อ รายละเอียด ดังเอกสารนี้


สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก" ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น